Vlada je donijela dvije nove uredbe iz područja zaštite okoliša. Na temelju članka 48, stavka 3. Zakona o zaštiti zraka (NN 178/2004 i 60/2008), donesena je Uredba o provedbi fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola (NN 142/2008). Njome se propisuju način provedbe postupka primjene fleksibilnih mehanizama Kjotskog protokola, sastav povjerenstva za ocjenjivanje projektnih aktivnosti, odnosno programa te način izvješćivanja o njihovoj provedbi. Uredba se primjenjuje na način provedbe fleksibilnih mehanizama Kjotskog protokola i to na projektne aktivnosti mehanizma čistog razvoja, projektne aktivnosti mehanizma zajedničkih projekata na teritoriju i izvan teritorija Hrvatske i međunarodnog trgovanja emisijama stakleničkih plinova, ali ne i na projektne aktivnosti koje obuhvaćaju korištenje nuklearne energije i u korištenju zemljišta, promjeni korištenja zemljišta i šumarstvu ako se koriste genetski modificirani organizmi ili strane invazivne vrste. Uredba stupa na snagu osmoga dana od objave u 'Narodnim novinama' osim odredbi iz čl. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. i 34. koje stupaju na snagu 1.9.2013. godine. Na temelju čl. 47.h, st. 1. ZOZZ-a također je donesena Uredba o emisijskim kvotama stakleničkih plinova i načinu trgovanja emisijskim jedinicama (NN 142/2008). Njome se uređuje način izdavanja i način izmjene dozvole za emisije stakleničkih plinova za postojeća i nova postrojenja, način i mjerila za raspodjelu emisijskih kvota, način izrade Plana raspodjele emisijskih kvota stakleničkih plinova, način korištenja jedinica mehanizma čistog razvoja i mehanizma zajedničkih projekata, obveze operatera postrojenja koji svojom djelatnošću može prouzročiti emisije stakleničkih plinova, način praćenja i izvješćivanja o emisijama, mjerila za praćenje i provjeru podataka iz izvješća o emisijama, način provjere i osiguranja kvalitete podataka, način rada Registra, način naplate troškova Registra, način raspolaganja emisijskim jedinicama, način raspolaganja pričuvom emisijskih jedinica, pristup informacijama, način izvješćivanja Europskoj komisiji te način sudjelovanja javnosti. Uredba stupa na snagu osmoga dana od objave u 'Narodnim novinama', osim odredbi čl. 8, st. 2, 3, 4, 5. i 6, čl. 19. i čl. 31. koji stupaju na snagu danom pristupanja Hrvatske Europskoj uniji.