Državni plan prostornog razvoja je temeljni prostorni plan za područje cijele Hrvatske i postupkom njegove izrade i donošenja, poštujući načela prostornog uređenja i održivog razvoja, ali i svojim planskim rješenjima ispunit će i stvoriti preduvjete za postizanje više ciljeva prostornog uređenja. U skladu s time, Vlada je na temelju članka 86., stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/2013 i 65/2017) donijela Odluku o izradi Državnog plana prostornog razvoja (NN 39/2018). Kako se pri tome ističe, nositelj izrade Državnog plana bit će Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a stručni izrađivač bit će Hrvatski zavod za prostorni razvoj. Uz to, za potrebe stručnog praćenja izrade Državnog plana po pojedinim resorima, osnovat će se međuresorna radna skupina, a za što je zadužen MGIPU. 
Postupak njegove izrade i donošenja provodit će se sukladno Zakonu o prostornom uređenju, Uredbi o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (NN 37/2014 i 154/2014), Uredbi o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN 115/2015), Pravilniku o Državnom planu prostornog razvoja (NN 122/2015), upravo donesenoj Odluci i drugim podzakonskim propisima iz područja prostornog uređenja te posebnim propisima čije odredbe imaju utjecaja na postupak njegove izrade i donošenja. 
U razloge za donošenje Državnog plana ubrajaju se:
• ispunjenje zakonske obveze i ostvarenje ciljeva prostornog uređenja kojima se osiguravaju uvjeti za korištenje (gospodarenje), zaštitu i upravljanje prostorom Hrvatske kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom, čime se ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, zaštitu kulturnih dobara, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara
• određivanje namjene prostora i površina, uvjeta za razvoj djelatnosti i infrastrukture te njihova razmještaja u prostoru, uvjeta građenja, sanacije i preobrazbe izgrađenih područja te uvjeta za provedbu zahvata u prostoru državnog značaja
• uspostava i razvoj novog sustava prostornog uređenja uređenog Zakonom, prema kojem se izrađuje nova generacija prostornih planova kroz Informacijski sustav prostornog uređenja na državnoj, područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini te uvodi obveza donošenja Državnog plana
• stvaranje preduvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom na područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini kroz izradu i donošenje prostornih planova nove generacije koji moraju biti u skladu s Državnim planom, a koji je preduvjet za donošenje novih prostornih planova županija i prostornih planova uređenja gradova i općina.
U Prilogu Odluke nalazi se grafički prikaz Obuhvata Državnog plana prostornog razvoja, a sama Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u 'Narodnim novinama', tj. 5.5.2018. godine.