Republika Hrvatska je po treći puta nagrađena za najbolje Izvješće o proračunu emisija onečišćujućih tvari u zrak sukladno zahtjevima Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka (LRTAP Konvencija). Kako je priopćeno iz Agencije za zaštitu okoliša, nagrada je dodijeljena djelatnicima AZO-a na godišnjem sastanku Radne skupine za inventar emisija i projekcije Europske informacijske i promatračke mreže u Istanbulu. Prvu nagradu u konkurenciji između europskih zemalja do deset milijuna stanovnika naša je zemlja prethodno osvojila na Cipru 2010. godine, a drugu u Švedskoj 2011. godine. Hrvatska je stranka Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka (LRTAP) kao i osam pripadajućih Protokola koji sadrže obvezu smanjenja emisija pojedinačnih/određenih onečišćujućih tvari. Zbog obveza prema spomenutoj Konvenciji u Hrvatskoj se godišnje izrađuje proračun emisija onečišćujućih tvari u zrak kao i Izvješće o proračunu emisija. Ključni podaci potrebni za izradu proračuna su podaci iz baza koje vodi AZO (Registar onečišćenja okoliša, Baza podataka o emisijama hlapivih organskih spojeva i podaci pojedinih velikih stacionarnih izvora onečišćivača okoliša) te nacionalna energetska bilanca, Statistički ljetopisi i statistička industrijska izvješća kao i nacionalna baza podataka za cestovna vozila.