U svrhu sprječavanja štetnih posljedica na zdravlje ljudi, prirodna i materijalna dobra, u Hrvatskoj se prati kakvoća zraka mjerenjima putem postaja državne mreže, postaja lokalnih mreža i postaja posebne namjene, na ukupno 139 postaja, navodi se u priopćenju Agencije za zaštitu okoliša. Trenutni izmjereni podaci s automatskih postaja dostupni su javnosti na internetskim stranicama AZO-a, http://kvalitetazraka.azo.hr/iszo/iskzl. Godišnje se podaci sa svih postaja obrađuju te ih Agencija za zaštitu okoliša objavljuje u izvješću. Posljednje je završeno prije nekoliko tjedana i objavljeno pod nazivom „Izvješće o praćenju kakvoće zraka na području Republike Hrvatske za 2010. godinu“. Iz izvješća je vidljivo kako je i dalje zrak uglavnom čist ili neznatno onečišćen, odnosno prve kategorije, dok je u pojedinim urbanim područjima utvrđena druga i treća kategorija (umjereno i prekomjerno onečišćen zrak). Onečišćenje zraka utvrđuje se za svaku onečišćujuću tvar posebno, a jedan od kriterija je broj dozvoljenih dana prekoračenja propisanih koncentracija. Tako je npr. za čestice fine prašine (PM10) utvrđeno onečišćenje ako je granična vrijednost (GV) prekoračena više od 35 puta tijekom kalendarske godine, za sumporov dioksid (SO2) ako je granična vrijednost prekoračena više od 3 puta godišnje, za sumporovodik (H2S) ako je GV prekoračena više od 7 puta tijekom godine, za ozon (O3) ako je ciljna vrijednost prekoračena više od 25 puta tijekom godine, itd. Od zabilježenih onečišćenja zraka treba izdvojiti povišene izmjerene vrijednosti lebdećih čestica i benzopirena (BaP) kao izravne posljedice prometa i industrije u industrijskim središtima te u većim gradovima sjeverne Hrvatske (Zagreb i Sisak), kao i visoke vrijednosti lebdećih čestica u Slavonskom Brodu kao posljedica utjecaja prekograničnog onečišćenja zraka uvjetovanog radom rafinerije nafte u Bosanskom Brodu. AZO je izdvojio i prekoračenja sumorovodika (H2S) u Slavonskom Brodu kao posljedica emisija iz rafinerija nafte u Bosanskom Brodu (BiH) te na odlagalištu otpada Viševac u Primorsko-goranskoj županiji. Navedena su onečišćenja zabilježena i uz velika industrijska središta Rijeku i Sisak, dok je u Sisku zabilježena i povišena koncentracija merkaptana, a zabilježen su i visoke vrijednosti sumporovog dioksida (SO2) na postajama oko rafinerije nafte u Rijeci te na postaji u centru Splita.