Hrvatska agencija za okoliš i prirodu je objavila publikaciju pod nazivom 'Katalog Informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode 2017; Sustavi Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u 2017. godini' koja daje pregled i opis svih njezinih postojećih baza, rješenja i servisa. Radi se o prvom katalogu koji obuhvaća i sustave Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO) i sustave Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP). Kako se ističe, Katalog je namijenjen boljem snalaženju u 60-ak aktivnih baza s obzirom na to da su ciljane skupine korisnika različite, a osim ciljanih korisnika, za svaku je bazu navedena razina dostupnosti, opisan sadržaj i tijek dostave podataka te navedena pravna osnova za njezino vođenje.
Informacijski sustav zaštite prirode pri tome objedinjava stručne i znanstvene podatke o bioraznolikosti i zaštiti prirode, a osobito o divljim i stranim invazivnim vrstama, stanišnim tipovima i ekološkim sustavima, zaštićenim i ekološki značajnim područjima, područjima ekološke mreže, georaznolikosti, speleološkim objektima te druge relevantne stručne i znanstvene podatke. Portal sadrži i GIS preglednik i osigurava javni pristup informacijama i transparentno dijeljenje podataka, potiče daljnja znanstveno-stručna istraživanja te doprinosi informiranosti i edukaciji šire javnosti o prirodnom bogatstvu Hrvatske i važnosti očuvanja bioraznolikosti.
Informacijski sustav zaštite okoliša strukturiran je u četiri temeljne skupine koje uključuju: sastavnice okoliša, pritiske na okoliš, utjecaj na zdravlje ljudi i sigurnost te odgovore društva. Te se skupine razvrstavaju na tematska područja i potpodručja pa postoje: Informacijski sustav zaštite zraka, Informacijski sustav mora, Informacijski sustav područja pedosfera i litosfera, Informacijski sustav gospodarenja otpadom, Informacijski sustav industrije i energetike, Informacijski sustav zdravlja i sigurnosti i Informacijski sustav općih tema zaštite okoliša.
S ciljem unaprjeđenja sustava, HAOP je uspostavio portal podataka okoliša (ENVI), centralizirani središnji sustav koji preuzima, objedinjuje i na standardiziran način pruža informacije svih podsustava ISZO-a, pri čemu je glavna poveznica informacija - lokacija. U sklopu sustava nalaze se internetski podatkovni servisi za razmjenu prostornih podataka čime je osigurana razmjena podataka definirana Zakonom o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/2013), koji u potpunosti poštuje načela Direktive 2007/2/EZ o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE).
Svi ti sustavi kontinuirano će se nadograđivati radi poboljšanja rada korisničkog okruženja i tehnologije, što ujedno doprinosi napretku u daljnjem razvoju i održavanju Informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode.