Vlada je u petak donijela odluku o Programu financiranja ekološke mreže Natura 2000 u periodu 2021.-2027. U Planu stoji da je za strateške prioritete u mreži predviđeno 11,98 mlrd. kuna u tom periodu, a usvajanje programa je preduvjet za privlačenje novca iz EU fondova, koji će izgleda u cijelosti pokriti nacionalne potrebe. 

Natura 2000 je ekološka mreža sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova u EU. Ekološka mreža Naturuta 2000 Republike Hrvatske obuhvaća 36,67 % kopnenog teritorija i 16,26 % teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda RH, odnosno 29,34 % ukupne površine RH. Natura 2000 često se poistovjećuje sa zaštićenim područjima u kojima su ljudske djelatnosti značajno ograničene ili čak isključene radi očuvanja biološke raznolikosti. Međutim, Natura 2000 počiva na drugim načelima. 

Vrste i staništa

Cilj upravljanja je održati ili poboljšati povoljno stanje očuvanosti ciljnih vrsta i staništa određenog područja. Često je to moguće bez propisivanja bitnih ograničenja, kroz provođenje mjera očuvanja od strane ljudi koji u suživotu s prirodom dijele svoj životni prostor s ugroženim vrstama i staništima. Većinu aktivnosti i zahvata u Natura području moguće je provesti uz mjere ublažavanja mogućih negativnih utjecaja. 

Financijska sredstva Europske unije potrebna za provedbu strateških prioriteta i mjera mogu se osigurati iz Kohezijskog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, Europskog socijalnog fonda i Europske teritorijalne suradnje (INTERREG) putem Sporazuma o partnerstvu i odgovarajućih operativnih programa kao osnove za njihovo korištenje te iz Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i Obzor Europa. 

Resorno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) pratit će provedbu plana i financiranja.