Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka (NN 3/2013) propisuje način praćenja kvalitete zraka i prikupljanja podataka, mjerila za lokacije mjernih mjesta, mjerila za određivanje minimalnog broja mjernih mjesta, referentne metode mjerenja, način dokazivanja ekvivalentnosti za druge metode mjerenja, način provjere kvalitete mjerenja i podataka te način obrade i prikaza rezultata i usklađenost s hrvatskim normama, način provjere ispravnosti i umjeravanja mjernih instrumenata, način i troškove rada referentnih laboratorija, osnivanje i način rada povjerenstva za praćenje rada referentnih laboratorija, način dostavljanja podataka za potrebe informacijskog sustava zaštite zraka, sadržaj godišnjeg izvješća i način redovitog informiranja javnosti. Pravilnik je donijelo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 52. Zakona o zaštiti zraka (NNN 130/2011), a sadržava odredbe dvije Direktive Europske unije: Direktive 2008/50/EZ o kvaliteti zraka i čistijem zraku za EuropuDirektive 2004/107/EZ o arsenu, kadmiju, živi, niklu i policikličkim aromatskim ugljikovodicima u zraku
U skladu s time, za potrebe praćenja kvalitete zraka i prikupljanja podataka moraju se osigurati:
• stalna mjerna mjesta u Hrvatskoj
• neprekidno i/ili povremeno mjerenje, odnosno uzorkovanje koncentracija onečišćujućih tvari u zraku na stalnim mjernim mjestima
• povremeno mjerenje, odnosno uzorkovanje koncentracija onečišćujućih tvari na privremeno određenim mjernim mjestima
• prijenos, obrada, provjera valjanosti i analiza podataka mjerenja i/ili uzorkovanja na mjernim mjestima
• provjera kvalitete mjernih postupaka te podataka dobivenih mjerenjem i/ili uzorkovanjem na mjernim mjestima
• održavanje mjernih mjesta, mjernih instrumenata i opreme za prihvat i prijenos podataka.
Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u 'Narodnim novinama', odnosno 15.1.2013. godine i tada prestaje važiti dosadašnji Pravilnik o praćenju kakvoće zraka (NN 155/2005).