Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izvijestilo je da je izradilo Nacionalno izvješće o kakvoći mora na plažama hrvatskog Jadrana za 2010. godinu. Kako se ističe, rezultati ispitivanja kakvoće mora za kupanje na plažama u Hrvatskoj tijekom sezone 2010. ukazuju na more visoke kakvoće. Program praćenja kakvoće mora u sezoni 2010. provođen je prema Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN 73/2008) kojim su preneseni zahtjevi iz Direktive o vodi za kupanje (2006/7/EZ). U sezoni 2010. kakvoća mora za kupanje je ispitivana u razdoblju 10.5. - 29.9. na 913 točaka. Sukladno Uredbi, na temelju provedenih ispitivanja, utvrđena je godišnja ocjena za svaku pojedinu točku, a na čak 854 točaka (93,54%) utvrđena je godišnja ocjena izvrstan, dok je na svega pet točaka uzorkovanja (0,55%) more ocijenjeno kao nezadovoljavajuće. Budući da su kriteriji iz Uredbe strožiji u odnosu na Direktivu 2006/07/EZ, samo na jednoj plaži (AC Stupice u Istarskoj županiji), more je ocjenjeno nezadovoljavajuće i prema kriterijima Direktive.