Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva objavilo je Izvješće o kakvoći mora na plažama hrvatskog Jadrana u 2008. i Brošuru o kakvoći mora za 2008. Podaci su statistički obrađeni i grafički predstavljeni, a ispitivanje je provedeno na 890 točaka od kojih je 1,24% označeno kao umjereno onečišćeno more, a nijedna kao jače onečišćeno more pa proizlazi da je more namijenjeno za kupanje u Hrvatskoj visoke kakvoće i da ispunjava stroge kriterije propisane Uredbom o standardima kakvoće mora na morskim plažama (NN 33/96).