Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) koncem rujna sudjelovali su na radnom sastanku u komunalnom poduzeću Ponikve na otoku Krku. Na sastanku su predstavljeni odlični rezultati krčkog modela gospodarenja otpadom

"U pogledu zbrinjavanja otpada, otok Krk je na vrlo visokoj razini te predstavlja primjer kojeg bi mnogi trebali slijediti", istaknula je zamjenica direktora Fonda Alenka Košiša Čičin-Šain

Naime, javlja FZOEU, na otoku se odvojeno prikupi oko 60 posto otpada iz kućanstava, a cilj je da do 2022. ta stopa iznosi 80 posto.

 

Reciklažno dvorište u Baškoj 

Već dugi niz godina na Krku se provede projekti kojima se kontinuirano unaprjeđuje sustav gospodarenja otpadom – sanirano je odlagalište komunalnog otpada Treskavac, izgrađena je pretovarna stanica i proširen je kapacitet kompostane. 

Nedavno je otvoreno i novo reciklažno dvorište u Baškoj. Vrijednost projekta je više od tri milijuna kuna. Za njegovu provedbu je odobreno 2,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava EU-a, što predstavlja sufinanciranje od 85 posto. 

Međutim, ističu u Fondu, razvijanje infrastrukture samo je jedan od koraka kojima je cilj podići stopu recikliranja. Komunalno poduzeće Ponikve ulaže velike napore u edukaciju stanovništva, posebice djece jer to pridonosi razvoju i učinkovitosti cjelokupnog sustava.