Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je na svojoj internetskoj stranici www.mzopu.hr objavilo rezultate sedmog ovogodišnjeg ispitivanja kakvoće mora na plažama hrvatskog Jadrana. Rezultati ispitivanja odnose se na razdoblje od 8. do 18. kolovoza 2011. godine. Ispitivanje je izvršeno na ukupno 906 mjernih točaka od čega je na 864 mjernih točaka zabilježena izvrsna kakvoća mora. Na 32 plaže more je bilo dobro, a na 10 plaža more je zadovoljavajuće kakvoće. U niti jednom uzorku nije zabilježena nezadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje, sport i rekreaciju. Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje (Narodne novine 73/08), prilagođenoj međunarodnim normama i pravnoj stečevini Europske Unije, Program ispitivanja kakvoće mora na plažama u Republici Hrvatskoj provodi se od početka svibnja do kraja rujna, svakih petnaest dana, deset puta tijekom sezone kupanja duž čitavog obalnog pojasa na točkama koje prije početka sezone određuje sedam priobalnih županija. Rezultati ispitivanja kakvoće mora za kupanje unose se u jedinstvenu bazu podataka - internetsku aplikaciju za unos, obradu i valorizaciju rezultata ispitivanja, te izvješćivanje i informiranje javnosti o kakvoći mora za kupanje koju je izradilo Ministarstvo za potrebe provedbe Uredbe o kakvoći mora za kupanje. Ocjene kakvoće mora date su u realnom vremenu, a prikazane su obojanim kružnim simbolima na Google maps podlogama. Pored osnovnih meteoroloških i hidroloških karakteristika, informacija o vidljivom onečišćenju, kao i informacija u slučaju izvanrednog ili kratkotrajnog onečišćenja, aplikacija je proširena podacima o objektima na pojedinim plažama (tuševi, kabine za presvlačenje, sadržaj za djecu, sport i rekreaciju, uslužne djelatnosti na plaži, parkirališta i sl.), prema kojima je moguće vršiti i pretragu na pregledniku. Spomenuta aplikacija čini dio baze podataka i pokazatelja stanja morskog okoliša, marikulture i ribarstva. Program praćenja kakvoće mora na plažama koordinira Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, a poslove praćenja kakvoće mora za kupanje obavljaju samo ovlaštene pravne osobe kojima su županije povjerile provedbu ovih poslova. Po obavijesti o onečišćenju mora ovlaštene pravne osobe obavljaju uzorkovanje mora i dostavljaju podatke inspekciji zaštite okoliša i nadležnom upravnom tijelu u županiji koje potom informira javnost o njegovoj pojavi i očekivanom trajanju, navodi se u priopćenju MZOPUG-a.