S danom 17.1.2019. godine iz sudskog je registra brisana Hrvatska agencija za okoliš i prirodu. Radi se o neovisnoj javnoj ustanovi koja je nastala 2015. godine objedinjavanjem Agencije za zaštitu okoliša i Državnog zavoda za zaštitu prirode i kojoj je do sada na čelu kao ravnateljica bila dr. sc. Ivana Gudelj. No, u skladu s reformama u javnoj upravi, HAOP je pripojen nadležnom Ministarstvu zaštite okoliša i energetike koje je, u skladu s člankom 73., stavak 3. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti okoliša (NN 118/2018) preuzelo sve zaposlenike, poslove, prava i obveze Agencije, kao i imovinu, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju.