Novo komunalno vozilo vrijedno približno 1,5 milijuna kuna koje će se koristiti za odvojeno prikupljanje papira i kartona te plastične i staklene ambalaže predano je komunalnoj tvrtki Usluga Poreč. 

Primopredaja tog vozila, čija je nabava ostvarena bespovratnim sredstvima Europske unije, obavljena je u nazočnosti direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) Siniše Kukića i direktora komunalnog poduzeća Usluga Poreč Milana Lakovića

Siniša Kukić je tom prilikom pozitivnim ocijenio napore koje Usluga Poreč već dugi niz godina ulaže u organizaciju sustava održivog gospodarenja otpadom. U tu svrhu nabavljena je komunalna oprema za pojedinačno sakupljanje miješanog komunalnog otpada te je građanima podijeljeno više od 13.500 spremnika. 

Na području Poreča, kao i u općinama Tar- Vabriga i Vrsar postavljen je 51 komplet podzemnih ili polupodzemnih spremnika za miješani komunalni otpad, papir, plastičnu i staklenu ambalažu.

 

Sanacija odlagališta 

Milan Laković pak je naglasio kako je u realizaciji važnih ciljeva i projekata ključna učinkovita i pozitivna suradnja s FZOEU-om te su tako do sada zajednički sufinancirani i odrađeni brojni različiti projekti. 

Poreč je još 2014. prvi u Hrvatskoj izgradio pretovarnu stanicu za zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada. Tijekom 2018. izgrađeno je i stavljeno u funkciju reciklažno dvorište u sklopu građevine za gospodarenje otpadom Košambra. 

Otvaranjem Županijskog centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijun miješani komunalni otpad prestao se odlagati na odlagalištu Košambra, te je 2019. počela priprema za sanaciju odlagališta koja je završena sredinom prošle godine. 

Tijekom ove godine, javlja FZOEU, počela je i podjela novih pojedinačnih spremnika za odvojeno sakupljanje otpada, tj. korisnicima je na kućnom pragu omogućeno odvajanje papira, plastične i staklene ambalaže. U nadolazećem razdoblju predstoji podjela takvih spremnika u Poreču i Višnjanu. 

Ukupno je cijelim projektom nabavljeno 28.400 spremnika.