Uredbom o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj (NN 87/2012) propisuje se popis stakleničkih plinova, način i metodologija praćenja njihovih emisija, podaci o njihovim emisijama, rokovi za izradu i dostavu izvješća Tajništvu Okvirne konvencije i Europskoj komisiji, način izrade inventara (izračuna) emisije stakleničkih plinova, način verificiranja izvješća te način i rokovi dostavljanja podataka Agenciji za zaštitu okoliša, način praćenja ispunjenja nacionalne godišnje kvote, način trgovanja s dijelom nacionalne godišnje kvote, način korištenja jedinica proizašlih iz provedbe projektnih aktivnosti, način izvješćivanja EK-a o ispunjenju obveze ograničenja emisija do visine nacionalne godišnje kvote. Uz to, njome se utvrđuje okvir za provedbu više akata Europske unije u vezi s emisijama stakleničkih plinova. Pri tome se praćenje emisija stakleničkih plinova i praćenje ispunjenja nacionalne godišnje kvote ostvaruje na osnovi:
- Nacionalnog sustava za izračun i izvješćivanje o antropogenim emisijama iz izvora i uklanjanja pomoću odliva stakleničkih plinova
- Nacionalnog sustava za praćenje politike i mjera smanjenja emisija i projekcije,
- Registra EU-a.

Sastavni dio Uredbe su prilozi u kojima se nalaze popisi:
- izravnih i neizravnoh stakleničkih plinova: ugljični dioksid, metan, dušični oksid, fluorougljikovodici, perfluorougljici, sumporov heksafluorid (izravni) te dušični oksidi, sumporni dioksid, než-metanski hlapivi organski spojevi i ugljični monoksid (neizravni)
- plinova obuhvaćenih nacionalnom godišnjom kvotom: ugljični dioksid, metan, didušični oksid, fluorougljikovodici, perfluorougljici i sumporov heksafluorid
- djelatnosti obuhvaćenih nacionalnom godišnjom kvotom: energetika, izgaranje goriva, fugitivne emisije iz goriva, industrijski procesi, uporaba otapala i drugih proizvoda, poljoprivreda i otpad.

Uredbu je donijela Vlada na temelju članka 81, stavka 1. i čl. 115, st. 10. Zakona o zaštiti zraka (NN 130/2011), a danom njezinog stupanja na snagu (osam dana od objave u 'Narodnim novinama, tj. 7.8.2012. godine) prestaje važiti Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj (NN 1/2007).