Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izradilo je preliminarni izračun stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, stope oporabe i stope recikliranja za 2019. godinu na nacionalnoj razini. Stopa odvojenog sakupljanja komunalnog otpada u 2019. iznosi oko 37 % što je povećanje za 6 % u odnosu na 2018. godinu kada je iznosila 31 %, kažu u resornom ministarstvu. 

Ovo je najveći godišnji porast odvojenog sakupljanja do sada. To nas iznimno veseli jer pokazuje da idemo dobrim smjerom. Ključno je da svi, od građana, preko jedinica lokalne samouprave, do nacionalne razine, nastavimo svakodnevno raditi na uspostavi sustava održivog gospodarenja otpadom“ rekao je ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić

Lokalna samouprava

Uz otpad, sakupljen u organizaciji jedinica lokalne samouprave, izračun uključuje i količine koje potječu iz uslužnog sektora (papir i karton iz škola, vrtića, biootpad iz restorana i hotela itd.) te posebne kategorije otpada prikupljene iz komunalnog otpada putem sustava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (ambalažni otpad, elektronički otpad). Porast odvojenog sakupljanja biootpada i složenih vrsta otpada uglavnom je rezultat aktivnosti jedinica lokalne samouprave dok se kod ambalažnog otpada značajnije povećanje može pripisati najvećim dijelom aktivnostima odvajanja otpada iz uslužnog sektora. 

Stopa oporabe za ukupni komunalni otpad u 2019. godini za Republiku Hrvatsku iznosila je 30 %, isto kao i stopa recikliranja za ukupni komunalni otpad, što je povećanje od 5 % u odnosu na 2018. godinu. 

 Izračun je izrađen na temelju podataka koje su u bazu Registra onečišćivanja okoliša prijavili davatelji javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada putem obrasca SO-1, reciklažna dvorišta i trgovci otpada na malo putem obrazaca SO-3, sakupljača otpada putem obrasca SO-2, obrađivači otpada putem obrasca OZO. 

Uz prijavljene podatke u bazu ROO, korišteni su i podaci izvoznika otpada te je izrađena procjena količina za dio stanovništva koji nisu obuhvaćeni organiziranim sakupljanjem komunalnog otpada.