Elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO) je mrežna aplikacija informacijskog sustava gospodarenja otpadom za vođenje Očevidnika o nastanku i tijeku otpada kojom se objedinjavaju podaci o tokovima otpada u sustavu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. Kako je priopćeno iz MZOE-a, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) osobe koje imaju dozvolu za gospodarenje otpadom te trgovci otpadom, osobe upisane u očevidnik reciklažnih dvorišta i davatelji javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada dužni su voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada putem mrežne aplikacije (e-ONTO). Ostale osobe koja obavljanjem svoje djelatnosti proizvode otpad mogu na vlastiti zahtjev besplatno koristiti e-ONTO. Novi Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17) propisuje način korištenja e-ONTO-a. Podaci se u e-ONTO dostavljaju korištenjem mrežnog preglednika kojim se pristupa sučelju dostupnom na mrežnim stranicama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu i putem mrežnih servisa. Prije korištenja e-ONTO-a potrebno se registrirati sukladno uputama dostupnim na mrežnoj stranici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.  Obveznik vođenja e-ONTO-a dužan je registrirati najmanje jednog korisnika u e-ONTO-u do 15. prosinca 2017. godine, a voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada putem e-ONTO-a od 1. siječnja 2018. godine.