Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić potpisao je ugovore o dodjeli 322,6 milijuna kuna bespovratnih sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za četiri projekta Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Državnog hidrometeorološkog zavoda u partnerstvu s Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada te Uprave za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike u partnerstvu s Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu. Projekti će značajno doprinijeti ispunjenju obveza Republike Hrvatske kao države članice Europske unije u područjima poboljšanja kvalitete zraka te zaštite prirode i bioraznolikosti. 
Projekt FSB-a 'Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve', ukupne vrijednosti 57 milijuna kuna, rezultirat će uspostavom nacionalnog referentnog laboratorija za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve (NCPS). Uz laboratorij, unaprijedit će se informacijski sustav zaštite okoliša i uspostaviti baza podataka o emisijama onečišćujućih tvari u zrak iz sektora NCPS. Državni hidrometeorološki zavod uz potporu Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada provest će strateški projekt 'Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka' – AIRQ ukupne vrijednosti 125 milijuna kuna. Kroz projekt će se provesti nadogradnja i modernizacija mjernih postaja državne mreže za praćenje kvalitete zraka, uspostava sustava za modeliranje kvalitete zraka te izrada modela za procjenu prizemnih koncentracija onečišćujućih tvari, uz unaprjeđenje laboratorija DHMZ-a i IMI-ja. Projektom će se unaprijediti sustav upravljanja i praćenja kvalitete zraka radi postizanja učinkovite kontrole i upravljanja kvalitetom zraka u urbanim sredinama, zonama i aglomeracijama. Projektom Ministarstva zaštite okoliša i energetike 'Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta' vrijednosti 11 milijuna kuna, doprinijeti će se razvoju sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta (IAS) kroz izradu Akcijskih planova i Planova upravljanja IAS, radi kontrole i ublažavanja njihovog štetnog utjecaja na autohtone vrste i staništa. Tijekom provedbe projekta ojačat će se kapaciteti djelatnika u sustavu službenih kontrola IAS kroz Program edukacija i izradu Priručnika o prepoznavanju i postupanju s IAS. Strateški projekt 'Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000', ukupne vrijednosti 186 milijuna kuna, provest će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zajedno s partnerom Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu. Projekt će rezultirati izradom konačnih nacrta Planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i Programa zaštite šuma čime će se stvoriti preduvjeti za upravljanje najmanje 40% površine ekološke mreže Natura 2000 u Republici Hrvatskoj. Dodatno, provest će se prikupljanje podataka na terenu o nedovoljno poznatim vrstama i stanišnim tipovima kako bi se definirali ciljevi i odgovarajuće mjere njihova očuvanja. Kako bi se povećala prepoznatljivost ekološke mreže Natura 2000 među građanima Hrvatske, predviđeno je provođenje sveobuhvatnih komunikacijskih aktivnosti, priopćeno je iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike.