Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Jedinica za higijenu okoline, proveo je mjerenja onečišćenja zraka u zoni mogućeg utjecaja akcidenta u postrojenju CIOS-a na okolni zrak na mjernim postajama  Zagreba, u zapadnom dijelu grada u tvornici „Utenzilija“ i u Prilazu baruna Filipovića te na kontrolnoj mjernoj postaji u sjevernom dijelu grada na Ksaverskoj cesti, i to dana 14. travnja 2014. godine, navodi se u priopćenju Instituta. Analizirani su i postojeći uzorci sakupljeni 4 dana ranije, i to na sumporov dioksid, dim, dušikov dioksid, ozon, frakciju PM10 lebdećih čestica i metale u njoj. Policiklički aromatski ugljikovodici (PAU) izmjereni su samo za uzorke od 14.4.2014. godine na sve tri mjerne postaje. Mjereni su sljedeći PAU: benzo(a)piren (BaP), fluoranten (Flu), piren (Pir), benzo(b)fluoranten (BbF), benzo(k)fluoranten (BkF), dibenzo(ah)antracen (DahA), benzo(ghi)perilen (BghiP), indeno(1,2,3-cd)piren (Ind), benzo(a)antracen (BaA), krizen (Kri). Koncentracije SO2, dima, NO2, ozona i frakcije PM10 lebdećih čestica nisu bile visoke i nisu prelazile graničnu vrijednost (GV) za dnevni uzorak. 
Koncentracije metala nikla, mangana, arsena, kadmija, cinka, željeza, bakra i olova u frakciji PM10 lebdećih čestica nisu bile visoke. Razine svih mjerenih PAU 14. travnja 2014. godine bile su nekoliko puta više na mjernoj postaji „Utenzilija“ od onih izmjerenih u Prilazu baruna Filipovića i na Ksaverskoj cesti. Koncentracije koje su 14. travnja 2014. godine izmjerene na mjernoj postaji „Utenzilija“ mjerile su se povremeno i na Ksaverskoj cesti, tijekom jako hladnih dana i nepovoljnih meteoroloških uvjeta, odnosno pri temperaturnoj inverziji. Granična vrijednost za dnevni uzorak nije dana u Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku, Nar. novine broj 117 (2012) za PAU. Postoji samo GV za srednju godišnju vrijednost za BaP koja iznosi 1 ng m-3 te je teško interpretirati rezultate od jednog dana.