Odjel za odnose s javnošću Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izvijestio je da je Hrvatski sabor na svojoj 17. sjednici na prijedlog Vlade donio Odluku o donošenju Prostornog plana Parka prirode Lonjsko polje. Prostornim planom, čiji su nositelji izrade bili Ministarstvo zašite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije u suradnji sa Zavodom za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, određuju načela prostornog uređenja i utvrđuju ciljevi prostornog razvoja, organizacija i namjena prostora te uvjeti i mjere korištenja, uređenja i zaštite. Njime je propisana i obveza usklađivanja svih važećih dokumenata prostornog uređenja koji u svom obuhvatu zadiru u Park prirode Lonjsko polje s njegovim odredbama. Inače, područje Lonjskog i Mokrog polja s pojasom uz lijevu obalu Save u ukupnoj površini od 50 650 ha proglašeno je Parkom prirode na osnovi Zakona o proglašenju Parka prirode Lonjsko polje (NN 11/90).