Danas je Dan planete Zemlje, a kako bolje zaviriti u objektivnu situaciju sa stanjem prirode i okoliše nego kroz optiku pučkog pravobraniteljstva, gdje se slijevaju brojne žalopojke. U posljednjem Izvještaju pučke pravobraniteljice za 2021., govori se o pravima građana na zdrav i čist okoliš, koje je zaštićeno Ustavom. 

Prema podatcima Državnog inspektorata, 2021. inspekcija zaštite okoliša u sedam slučajeva je utvrdila neprovođenje mjera zaštite propisanih rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš. Proveden je jedan nadzor nad ovlaštenicima za obavljanje stručnihposlova zaštite okoliša i četiri kontrolna nadzora te je upućeno 16 zahtjeva za mjerenja posebne namjeneiz Zakona o zaštiti zraka. Podaci o provedenim nadzorima na lokacijama crnih točaka i bivših tvornica koje su u postupku sanacije nisu zaprimljeni u pravobraniteljstvu. Vezano za prijave građana na svjetlosno onečišćenje, budući da još nije donesen Pravilnik o mjerenju i načinu praćenja rasvijetljenosti okolišaiz Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, komunalna redarstva su, nakon što bi im inspekcija zaštite okolišaproslijedila prijave, otežano postupala. 

Inspekcija zaštite prirode provela je 44 nadzora vezano za postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš (PUO) i postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM) te je podnijela tri optužna prijedloga zbog prethodno neizvršene OPEM. Udruge su obavijestile o slučajevima nezakonitog uspostavljanja lovišta na ribnjacima, korištenja olovne sačme u močvarnim staništima, trovanja te slučajnog ulova/prilova ugroženih i zaštićenih morskih vrsta, navodeći da ove slučajeve nadležne inspekcije nisu dostatno nadzirale, stoji u izvještaju. 

Pogrešne izmjere buke

Sanitarna inspekcija provela je 947 nadzora i 270 kontrola izvršenja rješenja donesenih radi zaštite od buke, podnijela je 35 optužnih prijedloga i prekršajnih naloga te je naplatila 96 kazni. Zbog prekomjerne buke građani se kontinuirano žale i pravobraniteljstvo da se mjerenja buke ne izvode u stvarnim okolnostima niti na mjestima gdje je buka najizraženija. Stoga smo u nekoliko slučajeva tražili provedbu nadzora nad osobama ovlaštenima za mjerenje buke. Građevinska inspekcija je zaprimila 37 prijava zbog bespravne gradnje baznih stanica mobilnih operatera, što ulazi u područjezaštite od neionizirajućeg zračenja. 

Kršenje Arhuške konvencije

Protiv 12 osoba je pokrenut inspekcijski postupak, no nemamo podatke je li koja bazna stanica uklonjena. Nevladine organizacije kontinuirano obavještavaju Pučku pravobraniteljicu o provedbi Aarhuške konvencije pa su i u 2021. ukazivali na slučajeve u kojima ističu da su povrijeđena konvencijom regulirana prava: pravo na pristup okolišnim informacijama, pravo na sudjelovanje javnosti u okolišnim pitanjima i pravo na pristup pravosuđu. Primjerice, organizacije civilnog društva navode da im nisu bili dostupni dokumenti vezani uz okolišne postupke: procjena utjecaja na okoliš, ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateška procjena utjecaja zahvata na okoliš. 

U Izvješću pučke pravobraniteljice stoji kako udruge navode da im je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) uvjetovalo pristup informacijama dokazivanjem pravnog interesa temeljem čl. 84. st. 1. ZUP-a, što je protivno pravu na sudjelovanje javnosti u okolišnim pitanjima. Nevladine organizacije stoji u Izvješću, ističu i da sudjelovanje javnosti nije omogućeno u posljednjoj fazi zahvata vezano za postupke izdavanja lokacijske i građevinske dozvole u kojima zainteresirana javnost ne može sudjelovati kao stranka u postupku, budući da čl. 94. Zakona o prostornom uređenju građanima omogućuje sudjelovanje u javnoj raspravi o prijedlogu prostornog plana, no ne omogućuje podnošenje redovnog ni izvanrednog pravnog lijeka protiv usvojenog plana. 

Inspekcijska reješenja kad je šteta već učinjena

Udruge za zaštitu okoliša i prirode, zabilježeno je u Izvješću, također ukazuju na slučajeve u kojima je inspekcija zaštite okoliša investitoru naložila provođenje okolišnog postupka za zahvat koji je u tom trenutku već bio izveden. Ukazuju i na nedovoljno korištenje instituta privremene mjere zabrane zahvata koji utječu na okoliš ili prirodu, do okončanja upravnog spora. Primjerice, presuda kojom je poništeno rješenje sadašnjeg MINGOR-a za iskapanje sedimenta iz Drave, donesena je godinu i pol nakon početka zahvata, a u trenutku donošenja presude iskapanje je već bilo provedeno i šteta učinjena budući da nije bila izdana privremena mjera zabrane zahvata do okončanja spora. U Izvješću pučke pravobraniteljice za 2021. navodi se preporuka Pravosudnoj akademiji da provodi edukacije sudaca iz okolišnog prava.