Danas je u rad puštena web stranica koja sadrži informacije o izradi Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (Morska strategija). Web stranicu izradili su Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i UNEP/MAP-ov Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija (PAP/RAC) iz Splita. Stranica je pokrenuta s ciljem da se u zadnju fazu izrade Morske strategije uključe sve zainteresirane javnosti sa svojim prijedlozima. Stranica je pokrenuta s ciljem da se u zadnju fazu izrade Morske strategije uključe sve zainteresirane javnosti sa svojim prijedlozima. Zaštita morskog okoliša i obalnog područja jedan je od okolišnih prioriteta Europske unije. Zbog pogoršanja stanja morskog okoliša i smanjenja produktivnosti morskih prirodnih resursa potrebno je uvesti mjere koje će omogućiti kvalitetnije upravljanje morskim resursima i obalnim područjem.
Ulaskom u EU Hrvatska se obvezala izraditi strategiju zaštite morskog okoliša (tzv. Morsku strategiju), dok je ratifikacijom Protokola (Barcelonske konvencije) o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja preuzela obvezu izrade nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem. Povezujući ove dvije strategije u jedan strateški dokument Hrvatska će biti prva zemlja na razini EU i Mediterana koja će integrirati zaštitu i upravljanje obalnim i morskim područjem u cilju efikasnije zaštite postojećih resursa i njihovog održivog korištenja. Morska strategija se sastoji od nekoliko pripremnih dokumenata i akcijskih planova. U tijeku je izrada posljednjeg dokumenta 'Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem. Materijali se izrađuju u suradnji s Institutom za oceanografiju i ribarstvo iz Splita, i UNEP/MAP PAP/RAC-om. Ministarstvo je dosad izradilo sljedeće dokumente: 'Početna procjena stanja i opterećenja morskog okoliša hrvatskog dijela Jadrana', 'Skup značajki dobrog stanja okoliša za morske vode', 'Skup ciljeva u zaštiti morskog okoliša i s njima povezanih pokazatelja', 'Gospodarsko-socijalna analiza korištenja i troška propadanja morskog okoliša i obalnog područja'. Izrađeni su i dokumenti 'Četiri tematske studije procjene stanja obalnog područja', 'Početna procjena stanja morskog okoliša i obalnog područja' te 'Sustav praćenja i promatranja morskog okoliša za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora'. „Kako bi se u izradu Morske strategije uključili predstavnici jadranskih županija ove smo godine u suradnji s PAP/RAC-om organizirali radionice. Predstavnicima tih županija prezentirali smo okvirne dokumente i akcijske planove kako bi predložili svoje ideje, odnosno izložili primjedbe. U planu je da se Strategija usvoji početkom iduće godine“ – izjavila je pomoćnica ministra Marija Šćulac Domac koja je na čelu Uprave za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora te koordinira izradu Morske strategije.