Reciklažno dvorište za gospodarenje neopasnim građevinskim otpadom pušteno je danas u rad u Rijeci, priopćeno je iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike.  Svečanosti su prisustvovali župan Zlatko Komadina, državni tajnik u MZOIP-u, Željko Bigović, direktor GRD.d.o.o. Boris Vujašković i zamjenik gradonačelnika Grada Rijeke Marko Filipović.  Župan Komadina pohvalio je sve one koji gospodare otpadom u Primorsko-goranskoj županiji jer smo zahvaljujući njihovom radu vodeći u Hrvatskoj po primarnoj selekciji, ali i po središnjoj zoni za obradu otpada u Marišćini. Županija je, dodao je Komadina, odredila i tri lokacije za građevinski neopasni otpad. Primorsko-goranska županija je svojim sufinanciranjem dijela kamata (kroz program “Kreditom do uspjeha”, mjera 1, “Kreditom do konkurentnosti”) značajno doprinijela i olakšala investiciju i izgradnju reciklažnog dvorišta, koji je u toj fazi vodila tvrtka Parkovi plus d.o.o., kao vlasnik zemljišta. Za čitavo vrijeme otplate ukupno će se za subvenciju kamata izdvojiti 749.590,17 kuna, Županija 374.795,08 kuna i Ministarstvo 374.795,08 kuna. Izgradnja reciklažnog dvorišta za gospodarenje neopasnim građevinskim otpadom predstavlja iskorak u toj djelatnosti i pokriva potrebe koje nisu implementirane u ŽCGO Marišćina. Ovaj tip reciklažnog dvorišta je prvi takve vrste i veličine u Hrvatskoj. Površina na kojoj je ustrojeno reciklažno dvorište iznosi 10.735 m2. Ta površina omogućuje da se u jednom operativnom ciklusu može deponirati pri prihvatu otpada i izlazu finalnih reciklata cca 10.000 m3 različitih materijala. Ukupan godišnji kapacitet prihvata i oporabe otpada u reciklažnom dvorištu je promjenjiv i direktno ovisi o broju godišnjih ciklusa, što pak ovisi o svekolikoj građevinskoj aktivnosti na širem području. Državni tajnik Bigović istaknuo je da je početkom ove godine donesen Plan gospodarenja otpadom koji je kroz operativni program koherentnosti i kohezije omogućio povlačenje 475 milijuna kuna iz sredstava EU fondova. Ta će sredstva biti uložena u izgradnju reciklažnih dvorišta, opremanje reciglažnih dvorišta i cijelog sustava gospodarenja otpadom te za kompostišta. Marko Filipović rekao je je ovakvo odlagalište bilo nužno potrebno svim građevinarima koji obavljaju djelatnost ne samo u Rijeci nego i prostoru riječke aglomeracije te da ovo odlagalište zajedno sa susjednim kojim upravlja KD Čistoća čini prostor na kojem se može odložiti neopasni građevinski otpad i sav ostali otpad koji je moguće reciklirati. "Vjerujemo da će otvaranje i rad reciklažnog dvorišta za gospodarenje neopasnim građevinskim otpadom na području našeg grada doprinijeti oživotvorenju odredbi važeće legislative i ispunjenju EU direktive o potrebi da se do 01.01.2020. minimalno 70% generiranog građevinskog otpada prikupi i reciklira te ponovo koristi u građevinskoj, komunalnoj i krajobraznoj djelatnosti. Uz djelatnost gospodarenja neopasnim građevnim otpadom, koja podrazumijeva prihvat i preuzimanje otpada uz novčanu naknadu (nakon težinske kvantifikacije na kolnoj vagi), reciklažno će dvorište moći davati usluge obrade ili oporabe tuđeg građevnog materijala koji nema status otpada te vršiti prodaju proizvoda i granulata različitih nazivnih frakcija, kao i zasebno usluge vaganja na kolnoj vagi" - rekao je direktor GRD.d.o.o. Boris Vujašković. Danas je obavljeno prvo vaganje otpada pri kojem su predstavnici Županije, Grada i Ministarstva dobili prvu potvrdu o vaganju primljenog otpada.