U sklopu Reciklažnog dvorišta Gripole u Rovinju, krajem veljače je otvoren Centar za ponovnu uporabu odbačenih predmeta, čija je svrha upravo ponovna uporaba onih predmeta koje građani više ne koriste, kao što su stari namještaj, posuđe, električni uređaji i oprema, dječja kolica, bicikli i ostala roba široke potrošnje, a koji i dalje imaju uporabnu vrijednost. 

Ovom će se mjerom također pridonijeti razvoju kružnog gospodarstva, u kojem se iskoristivi resursi zadržavaju kako bi se ponovno upotrebljavali stvarajući tako novu vrijednost, objavljeno je na stranicama Grada Rovinja

Time se poštuje i hijerarhija gospodarenja otpadom, tj. sprječavanje njegova nastanka, ponovna uporaba, odvojeno prikupljanje otpada te recikliranje i kompostiranje.