U Vojniću je ovaj tjedan otvoreno reciklažno dvorište. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 1,65 milijuna kuna, a EU sredstvima je pokriveno 85 posto prihvatljivih troškova, javlja MZOE

Općina Vojnić pritom je u nacionalnom sufinanciranju sudjelovala s oko 245 tisuća kuna, a reciklažnim dvorištem će nadalje upravljati Vojnić Komunalac. 


Kogeneracija na biomasu 

Načelnik općine Vojnić Nebojša Andrić prilikom otvaranja reciklažnog dvorišta je istaknuo i druge aktivnosti koje se na području općine provode ili planiraju provoditi uz potporu Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU): sanacija odlagališta otpada Kokirevo, izgradnja kogeneracije na biomasu i toplovoda za grijanje naselja, aquaparka, punionice električnih vozila te nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i energetska obnova objekata.