Zelena akcija je u nedjelju Ljubljani postala članica mreže Zero Waste Europe koja okuplja nacionalne udruge koje najaktivnije rade na provedbi ekoloških sustava gospodarenja otpadom i pomažu u aktivnostima više od 300 gradova i općina koji su prihvatili Zero Waste strategiju. Zelena akcija će kao članica mreže pratiti napredak hrvatskih gradova i općina koji su prihvatili Zero Waste strategiju te pomagati i ostalima koje pozivamo da naprave to isto i uz stručnu pomoć mreže Zero Waste Europe unaprijede svoje sustave gospodarenja otpadom. Na konferenciji u Ljubljani okupili su se gradovi i općine koji su kroz svoje Planove gospodarenja otpadom prihvatili Zero Waste strategiju i načela kojima nastoje svoje aktivnosti usmjeriti na unaprjeđenje sustava prevencije, ponovne uporabe, odvajanja, recikliranja i kompostiranja otpada te smanjiti količinu otpada za odlaganje na odlagališta. Prve hrvatske jedinice lokalne samouprave (JLS) koje su potpisale navedenu strategiju su Grad Prelog i šest općina u Donjem Međimurju koji odvajaju više od 50% otpada i postupno izgrađuju sustav koji trenutno uključuje infrastrukturu za odvajanje otpada na kućnom pragu, kompostanu, sortirnicu, reciklažno dvorište i početne radove na centru za ponovnu uporabu. Tihana Jelačić iz komunalnog društva PRE-KOM d.o.o. na konferenciji u Ljubljani je predstavila njihov sustav i istaknula da je uspjeh rezultat kontinuiranog rada na unaprjeđenju sustava pri čemu je važnu ulogu imala i Zelena akcija koja im je izradila studiju sa preporukama za razvoj održivog sustava kojima će do 2020. nastojati dostići cilj od 70% odvajanja otpada. Kvalitetnu suradnju Zelene akcije i navedenih JLS prepoznala je i mreža Zero Waste Europe koja vjeruje da će i ostali gradovi i općine uz stručnu pomoć Zelene akcije dospjeti u društvo uspješnih zero waste gradova i općina. Zeleni pozivaju hrvatske JLS da slijede primjer više od 300 europskih gradova i općina, integriraju Zero Waste strategiju u svoje Planove gospodarenja otpadom i uspostave kvalitetne sustave gospodarenja otpadom u skladu sa zaštitom okoliša i potrebama građana.