Ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović oformio je Stožer za sanaciju koji radi detaljni plan zbrinjavanja otpada, iz kućanstva, s javnih površina i sanacije odlagališta u Gunji koje je poplavljeno. Za to je u Fondu za zaštitu okoliša osigurano 50 milijuna kuna. "Osigurat ćemo da se sve prikupi, razvrsta, obradi i odloži na alternativna odlagališta. Sa sanacijom ćemo započeti čim to bude moguće, odnosno kad Stožer zaštite i spašavanja da zeleno svijetlo.“ – rekao je ministar Zmajlović. On je sa suradnicima danas u Županji održao radni sastanak sa načelnicima poplavama pogođenih općina Gunje, Drenovaca i Vrbanje, gradonačelnikom Županje, te direktorima lokalnih komunalnih poduzeća, a koje je upoznao sa aktivnostima koje poduzimamo pri izradi plana sanacije poplavljenih područja. 
Planom sanacije odredit će se aktivnosti i načini na koje će se zbrinjavanje otpada provoditi, a definirat će se i obaveze komunalnih poduzeća i popis komunalnih poduzeća koja će sudjelovati. Za jedan dio angažirat će se građevinske tvrtke po unaprijed propisanim uvjetima. Provest će se sanacija cjelokupnog otpada iz kućanstava i sa javnih površina, kao i sanacija poplavljenog odlagališta otpada u Gunji. Osigurat će se da se sav otpad prikupi, razvrsta, obradi i odloži na alternativna odlagališta. Kao glavni problem prepoznali smo znatne količine onečišćenja i otpada koje će ostati nakon povlačenja vode sa poplavljenih područja. Radi se o otpadu koji će nastati u poplavljenim kućanstvima, poput električnog, elektroničkog i drugog glomaznog otpada, a također i građevinskom otpadu nastalom uslijed oštećivanja ili uništenja samih objekata. Tu je i otpad koji će nastati na javnim površinama uslijed oštećenja ili će biti doplavljen. I na koncu, u jednim dijelu, radi se i o otpadu s postojećeg odlagališta u Gunji koje je zahvaćeno poplavom. Kako bi se sav taj otpad adekvatno zbrinuo, odredit će se načini prikupljanja, odvajanja sirovina pogodnih za recikliranje ili oporabu i odlaganja na alternativna odlagališta. Gradovi i općine biti će dužni osigurati prostor veličine 300-500 metara četvornih na koji će se privremeno dovoziti prikupljeni otpad. Zatim će se razvrstati, električni i elektronički uređaji, drveni namještaj, metalni otpad, te će se taj dio predati ovlaštenim skupljačima. Za građevinski otpad osigurat će se mobilni uređaji za usitnjavanje. Ostatak će komunalna društva prevesti do alternativnih odlagališta. Alternativna odlagališta odredit će se sukladno jasno definiranim kriterijima, a to je da zadovoljavaju propisane tehničko-tehnološke uvjete, imaju raspoložive kapacitete i nalaze se najbliže mjestu nastanka otpada. Inspekcija zaštite okoliša obići će odlagališta i u Planu sanacije navesti kriterije korištenja pojedinog, priopćeno je iz MZOIP-a.