Končarova dobit 11% iznad plana

Autor: N.D. Objavljeno: 16.12.2013. 🕜 10:36 Lokacija: Zagreb

Končar predaje obvezujuću ponudu za 49% udjela u Litostroj Poweru

Nadzorni odbor Končara je na sjednici, održanoj 13. prosinca razmatrao poslovanje Grupe Končar. Procjenjuje se da će konsolidirani prihodi od prodaje proizvoda i usluga za 2013. godinu iznositi 2.590,6 milijuna kuna što je 149,1 milijun kuna ili 6% više od ostvarenog u 2012. godini. Na domaćem tržištu procjenjuje se ostvarenje prihoda od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 1.300,8 milijuna kuna (7% više od ostvarenog u 2012. godini), a u izvozu u iznosu od 1.289,8 milijuna kuna (5% više od ostvarenja 2012. godine ). Konsolidirana dobit Grupe prije oporezivanja procjenjuje se u iznosu od 173,6 milijuna kuna. Procijenjena dobit u iznosu od 130,4 milijuna kuna koja pripada vlasnicima Matice Grupe viša je od plana za 2013.godinu 11%. Nadzorni odbor je prihvatio plan poslovanja za 2014. godinu. Grupa planira ostvariti konsolidirane prihode od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 2.687,5 milijuna kuna (4% više od procjene ostvarenja za 2013. godinu). U 2014. planira se povećanje prihoda od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu u odnosu na 2013. godinu od 3 posto (oko 97 milijuna kuna više). U izvozu se planira 6% više u odnosu na procjenu 2013. godine, odnosno 1.636,3 milijuna kuna. Udio izvoza u ukupnim prihodima od prodaje iznosi 51%. Grupa Končar planira u 2014.godini ostvariti dobit prije poreza u iznosu od 155,7 milijuna kuna. U idućoj godini planiraju se investicije u materijalnu imovinu u iznosu od 120 milijuna kuna, najvećim djelom u postrojenja i opremu (97 milijuna kuna) i nekretnine (16 milijuna kuna). Društva Grupe planiraju uložiti 20 milijuna kuna u istraživanje i razvoj. Najveći dio planiranih investicija (91%) financirat će se iz vlastitih izvora sredstava (cca 127 milijuna kuna). Nadzorni odbor na istoj sjednici dao je suglasnost za predaju obvezujuće ponude za kupnju 49% udjela u društvu Litostroj Power d.o.o. KONČAR - Elektroindustrija d.d. ponudu za kupnju 100% udjela u društvu Litostroj Power d.o.o. predaje zajedno s KOLEKTOR Končar Grupom iz Slovenije kao udjelničari na način da Končaru pripadne 49%, a Kolektoru 51% udjela u Litostroj Power d.o.o. Nadzorni odbor dao je suglasnost za dokapitalizaciju društva KONČAR – Obnovljivi izvori d.o.o. u svrhu dogradnje vjetroagregata snage 2,5 MW. Dokapitalizacija društva iznosi od 26,1 milijuna kuna, prenosi SEEbiz.

TAGOVI