Otvorena javna rasprava o SUO budućeg odlagališta radioaktivnog otpada

Autor: N. D. Objavljeno: 28.02.2023. 🕜 11:18 Lokacija: Zagreb
  • Vizualizacija bačva s radioaktivnim tvarima (izvornik: Shutterstock, 2011.)

• radioaktivni otpad, radioaktivnost
    Izvor: Shutterstock

Planira se središnje i dugoročno skladište, ne i odlagalište za otpad nakon 2024. i onaj nastao dekomisijom NE Krško

U petak 24. veljače 2023. godine Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na svojim je stranicama objavilo Informaciju o zahtjevu za izdavanje upute o sadržaju studije o utjecaju na okoliš za Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori, Općina Dvor u Sisačko-moslavačkoj županiji. Na stranici Ministarstva objavljen je i Zahtjev za izdavanje upute o sadržaju studije o utjecaju na okoliš

U Zahtjevu, koji je raspisan na 147 stranica, stoji da država ima obavezu na prihvatljiv i siguran način zbrinuti institucionalni radioaktivni otpad (IRAO) i iskorištene izvore nastale 60-godišnjom primjenom ionizirajućeg zračenja u medicini (II). Također, RH mora zbrinuti polovicu radioaktivnog otpada (RAO) i i istrošenog nuklearnog goriva (ING) nastalog iz NE Krško, sukladno dogovoru sa Slovenijom u dugoročnom skladištu. Uspostava Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada planira se do 2025. godine. 

Odlagalište nije u dokumentu

Pogon dugoročnog skladišta planira se do 2060. god., a njegova razgradnja 2061., a lokacija dugoročnog odlagališta za otpad nakon 2023. i onaj koji će nastati dekomisijom elektrane nije određena, niti je predmet zahvata. 

Izvor: GEN Energija

Dakle, do 2025. predviđa se uspostava središnjeg skladišta za IRAO i II, rekonstrukcijom postojećeg vojnog skladišta te dugoročno skladište za za NSRAO iz NE Krško, izgradnjom novog objekta. Dugoročno skladište za otpad iz NE Krško trebalo bi imati površinu 6.330 četvornih metara, visine 17 metara, kapaciteta 2.450 RCC spremnika od armiranog betona, za otpad nastao do 2023., a u pogonu bi trebalo biti do 2060. nakon čega bi trebalo ići u dekomisiju. Dugoročno skladište smješteno je unutar područje predviđenog kao skladišni prostor od cca 25.100 četvornih metara, za što će se ukloniti tri postojeća polukopana armirano betonska hangara. 

Središnje skladište

Središnje skladište za niskoradioaktivni i medicinski otpad trebalo imati površinu 493 četvorna metra, stoji u zahtjevu. Pogonski i dekomisijski NSRAO nastao nakon 2024. će se početi preuzeti 2050., a on neće ići u skladište nego u odlagalište, koje će do tada biti izgrađeno, jer za taj NSRAO nisu predviđeni skladišni kapaciteti. Objekt dugoročnog skladištenja će se nakon 2061. razgraditi, a uskladišteni otpad premjestiti na buduće odlagalište koje nije u sklopu ovog projekta. 

„Odlagalište nije predmet ovog zahvata te je bitno za naglasiti kako se lokacija odlagališta za II, IRAO i NSRAO treba tek odrediti. Početak pogona odlagališta za NSRAO iz NE Krško i IRAO je predviđen 2050. godine. Planirani koncept odlagališta za II (dugoživući i visoko radioaktivni izvori) je bušotinskog tipa i bit će izgrađeno prema potrebi. Pogon tog odlagališta se ne predviđa prije 2060.“, stoji u Zahtjevu koji potpisuje Ekonerg. Pri projektiranju i pogonu skladišta koristit će se hrvatski propisi i smjernice Međunarodne agencije za atomsku energiju. 

Javnost je na vrijeme obaviještena

Javnost i zainteresirana javnost može u roku od 30 dana u Ministarstvo dostaviti mišljenje o sadržaju studije o utjecaju na okoliš prije njezine izrade. Mišljenja se dostavljaju na Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta. Prije izdavanja upute o sadržaju studije, nadležno tijelo razmotrit će prispjela mišljenja javnosti i ostalih nadležnih tijela. 

Istovremeno na nadležna tijela susjedne države Bosne i Hercegovine poslana je notifikacija, odnosno informacija o pokretanju postupka za izdavanje upute o sadržaju studije o utjecaju na okoliš za Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada je poslana. 

 

TAGOVI