Rijeka opet protiv energetskog siromaštva

Autor: B. O. Objavljeno: 14.02.2024. 🕜 15:14 Lokacija: Rijeka
  • Panorama Rijeke i Kvarnerskog zaljeva (izvornik: maparetech from Pixabay, 2023.)

• Rijeka, Primorsko-goranska županija
    Izvor: maparetech / Pixabay

Rijeka ponovno sufinancira grijanje i električnu energiju socijalno ugroženim građanima

Rijeka će i ove godine sufinancirati troškove za plin, centralno grijanje i električnu energiju socijalno ugroženim građanima. 

Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđeno je pravo na naknadu za troškove isporuke plina, toplinske i električne energije kao dijela troškova stanovanja, tj. jedno od prava iz socijalne skrbi koje Grad Rijeka osigurava socijalno ugroženim građanima.

Odlukom gradonačelnika na 61. gradonačelnikovom kolegiju, za te će se troškove u gradskom proračunu osigurati ukupno 137 tisuća eura, tj. 61 tisuća eura za troškove centralnoga grijanja, 36 tisuća eura za troškove plina te 40 tisuća eura za troškove električne energije.

 

Jednoroditeljska kućanstva

"Pravo na naknadu za troškove isporučene toplinske energije ostvaruje se tako da se korisniku koji ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu i nacionalnu naknadu za starije osobe, nadoknađuje 100 posto iznosa mjesečnog promjenjivog dijela troškova isporučene energije za grijanje, a korisniku koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu, pravo na doplatak za pomoć i njegu te uvjet prihoda nadoknađuje se 50 posto iznosa mjesečnog promjenjivog dijela troškova isporučene energije za grijanje. Uvjet prihoda ispunjavaju građani čiji prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca iznose do 485 eura za samca; do 725 eura za dvočlano kućanstvo, do 875 eura za tročlano kućanstvo; do 1015 eura za četveročlano kućanstvo; 150 eura za svakog sljedećeg člana. Cenzusi za jednoroditeljska kućanstva su za 20 posto viši", objavljeno je na stranicama Grada Rijeke.

Socijalno ugroženi građani oslobođeni su i plaćanja potrošnje gradskog plina u cijelosti (100 posto) ili djelomično (50 posto), neovisno o tome jesu li korisnici Energa ili Gradske plinare Zagreb.

Za korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu i nacionalnu naknadu za starije osobe podmiruje se 100 posto iznosa mjesečnog troška isporuke plina. Za građane koji ostvaruju pravo na osobnu invalidninu pak, pravo na doplatak za pomoć i njegu te uvjet prihoda podmiruje 50 posto iznosa mjesečnog troška isporuke plina, a ostalo moraju snositi sami.

Uvjet prihoda ispunjavaju građani čiji prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca iznose do 485 eura za samca; do 725 eura za dvočlano, do 875 eura za tročlano; do 1015 eura za četveročlano kućanstvo; 150 eura za svakog sljedećeg člana. Cenzusi za jednoroditeljska kućanstva su za 20 posto viši.

 

Nužni smještaj

Pravo na naknadu za troškove električne energije može ostvariti korisnik koji ispunjava pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ili uvjet nacionalne naknade za starije osobe, ako je vlasnik stana, najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu ili slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu pravne osobe te korisnik nužnog smještaja Grada Rijeke.

Građani koji će steći pravo na podmirenje troškova električne energije oslobodit će se plaćanja dijela računa pravne osobe koja je izvršila isporuku električne energije u visini do 20 eura samca, do 30 eura za dvočlano, do 40 eura za tročlano, do 60 eura za četveročlano kućanstvo, dok će se kućanstva s više od četiri člana oslobađati troškova u iznosu od 60 eura plus 10 eura za svakoga dodatnog člana. Za građane koji koriste nužni smještaj Grada Rijeke iznos te pomoći je dvostruk.

Izvor: N. Domazet

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, podmirenje dijela troškova drva za korisnike koji se griju na drva može ostvariti kućanstvo koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Rijeka. Korisnik ne može istodobno koristiti pravo na naknadu za podmirenje troškova drugih energenata za grijanje: centralno grijanje, plin ili električna energija, javlja Grad Rijeka.

Visinu naknade za troškove grijanja na drva za svaku godinu utvrđuje Vlada.

 

Zaštićeni račun

Dodatni uvjet za ostvarivanje prava na pomoć, pored navedenih, jest da pomoć mogu ostvariti građani koji nemaju u Hrvatskoj u (su)vlasništvu drugu nekretninu osim one koju koriste za stanovanje (drugi stan/kuću, kuću za odmor ili poslovni prostor) te stan u kojem stanuju ne koriste bez valjane pravne osnove, ne daju ga u najam, tj. podnajam i ne koriste ga za druge namjene.

Naknada troškova za centralno grijanje, plin ili električnu energiju ostvaruje se umanjenjem računa tvrtke koja je izdala račun. Podmirenje dijela troškova drva za korisnike koji se griju na drva pak ostvaruje se uplatom sredstava na korisnikov bankovni tekući ili zaštićeni račun.

Pravo na naknadu tih troškova vrijedi godinu dana od dana kada je odobreno, nakon čega građani ponovno mogu podnijeti zahtjev za tom pomoći.

Opis socijalnih prava, način predavanja zahtjeva i obrasci se nalaze na stranicama e-Usluga Grada Rijeke.

 

Niz drugih pomoći

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, Grad Rijeka prije svega dužan je skrbiti o građanima koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu. Njima Grad omogućuje ostvarivanje prava na naknadu troškova i pravo na besplatnu prehranu u pučkoj kuhinji.

No, osim što ostvaruju prava koja su zakonski propisana, primatelji zajamčene minimalne naknade, ali i drugi građani koji su u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, u Rijeci mogu ostvariti i niz drugih pomoći. Naime, zaštita socijalno ugroženih u Rijeci je na znatno višoj razini od državnog standarda, tj. od onoga na što obvezuje Zakon pa mnogi oblici odnosno vrste socijalne pomoći koje nudi Rijeka predstavljaju nadstandard.

TAGOVI