EBRD financira ekološki upitne male hidroelektrane na Balkanu

Autor: N.D. Objavljeno: 20.12.2017. 🕜 15:32 Lokacija: Zagreb

HE Ilovac na Kupi u Naturi 2000 napravljena usprkos manjkavoj eko-studiji

Osam hidroelektrana u Albaniji, Hrvatskoj i Makedoniji, koje su financirane europskim javnim novcem, ugrožavaju biološku raznolikost i hitno su potrebne pojačane mjere praćenja i obnove oštećenih staništa i krajolika, objavljeno je danas u izvještaju mreže CEE Bankwatch Network. Hidroelektrane - uključujući MHE Ilovac na rijeci Kupi u Hrvatskoj - su izgrađene uz potporu Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Europske investicijske banke (EIB) u razdoblju 2013-2015. Zaključak studije je da hidroelektrane utječu na endemične i ugrožene vrste, a u nekim slučajevima također i lokalnim zajednicama ometaju pristup vodi. U većini slučajeva postoje očita kršenja lokalnih zakona, kao i standarda međunarodnih financijskih institucija. Prekršaji uključuju blokiranje ribljih staza, nedovoljan protok vode ili njeno potpuno odsustvo kao i značajnu eroziju koja je posljedica probijanja pristupnih puteva. Po saznanjima istraživača, lokalni organi vlasti su samo u jednom od slučajeva izrekli kazne za operatora hidroelektrane. HE Ilovac na rijeci Kupi blizu Ozalj je jedan od tih primjera: financiran od EIB-a preko Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR), hidroelektrana je puštena 2015. godina u rad u području zaštićenom kao dio mreže Natura 2000. Nikad neće biti jasno koji su točno bile posljedice izgradnje, jer istraživanje za studiju utjecaja na okoliš nije utvrdilo tadašnje stanju faune u rijeci. Nije dokazana prisutnost ili odsutnost ugrožene vrste mladica (Hucho hucho) unatoč tome što je rijeka Kupa jedna od najvažnijih staništa za ovu vrstu ribe. Također u studiji nije spomenuto da je za vrijeme izrade projekta u toku bilo istraživanje na rijeci Kupi, u kojim je ustanovljena da postoji - ili je postojala - nova vrstu ribu - Alburnus sava - blizu lokacije sadašnje hidroelektrane. "Naše istraživanje pokazuje da tzv. male hidroelektrane imaju značajne negativne učinke. Krajnje je vrijeme da banke zaustave investicije u bilo koju industrijsku djelatnost uključujući hidroelektrane u ekološki osjetljivim područjima", kaže Igor Vejnović, istraživač organizacije Bankwatch zadužen za sektor hidroenergije i autor studije. "Europska banka za obnovu i razvoj i Europska investicijska banka će revidirati svoje ekološke i socijalne politike u 2018. godini. Očekujemo od njih da uvedu zone zabrane za financiranje hidroenergije sukladno preporukama Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN)", dodala je biologinja Ana Čolović-Lešoska, iz organizacije Eko-svest, Makedonija, jedna od glavnih sudionica u terenskom istraživanju. "Novac EBRD-a i EIB-a je i dalje javni novac čak i kada se plasira preko poslovnih banaka. Ipak, poslovne banke ne otkrivaju imena takvih projekata, i time se javnosti uskraćuje šansa da utječe na njihovo donošenje odluka. Tri slučaja obuhvaćena istraživanjem pokazuju kakve utjecaje mogu imati i mali projekti i da je potrebna veća kontrola", kaže Pippa Gallop, koordinator istraživanja.

TAGOVI