Vukovar dobiva novu vodoopskrbu i odvodnju

Autor: B.L. Objavljeno: 22.11.2018. 🕜 13:04 Lokacija: Vukovar

Vrijednost svih do sada izvedenih radova veća je od 280 mil. kuna

Radovi u sklopu ugovora za projekt 'Rekonstrukcija i sanacija sustava vodoopskrbe i javne odvodnje grada Vukovara te nastavak izgradnje sustava odvodnje u središnjim dijelovima grada Vukovara' ostvareni su u gotovo 100% ukupne vrijednosti radova. Tako su se radovi na projektu 'Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture grada Vukovara' ili tzv. Projektu Vukovar približili završetku, a ponajviše se to odnosi na radove vezane za sanacije i rekonstrukcije i izgradnje vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u samom Vukovaru i okolnim naseljima. Istodobno su radovi u sklopu ugovora o 'Izvođenju radova u perifernim naseljima grada Vukovara na izgradnji objekata vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje' izvedeni u cijelosti, a njihova je ukupna vrijednost veća od 98 mil. kuna.
Do potpunog završetka radova na rekonstrukciji i sanaciji sustava vo doopskrbe i odvodnje Vukovara i nastavku izgradnje sustava odvodnje u središnjim dijelovima Vukovara preostalo je još uređenje okoliša na trasi. Ukupna vrijednost svih do sada izvedenih radova veća je od 97 mil. kuna i do sada je od 36 komponenti Ugovora u potpunosti završeno 35, pri čemu je za sve održan tehnički pregled i ishođene su uporabne dozvole. Tako su radovi na posljednjoj nezavršenoj komponenti, na rekonstrukciji magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda od Županijske do Ulice bana Jelačića završeni i za njih se očekuje održavanje tehničkog pregleda.
Kada se pak radi o radovima u sklopu ugovora 'Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara' trenutačno ih je izvedeno više od 60%. Naime, oni se odvijaju usporenom dinamikom s obzirom na poteškoće u poslovanju tvrtke Gradnja iz Osijeka koja je vodeći partner u zajednici izvođača radove. Zbog toga Vodovod grada Vukovara kao naručitelj u suradnji s Hrvatskim vodama poduzima sve ugovorom dopuštene korake kako bi se izvođač što prije aktivirao s dodatnim brojem ljudi, strojeva i opreme te uspješno dovršio radove. Trenutačna vrijednost svih do sada izvedenih radova, uključujući i nadzor i nabavu strojeva i opreme za potrebe održavanja sustava vodoopskrbe i odvodnje, veća je od 280 mil. kuna, od čega je 70% posto sufinancirano europskim sredstvima, a preostali dio je raspodijeljen na sredstva Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih voda te Grada Vukovara, Općine Bogdanovci, Općine Borovo i Općine Trpinja, objavile su 'Vukovarske novine', dvotjedno glasilo Grada Vukovara.

TAGOVI