Donesen je ključan propis za trgovanje emisijama

Autor: B.L. Objavljeno: 04.08.2020. 🕜 20:21 Lokacija: Zagreb

Nova Uredba uređuje način trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova

Donesen je ključni podzakonski propis kojim se uređuje trgovanje emisijama (tj. emisijskim jedinicama) stakleničkih plinova. Riječ je o Uredbi o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (NN 89/2020) koju je donijela Vlada na osnovi čl. 59., st. 1. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/2019).
Njome se uređuje se način trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova i djelatnosti i staklenički plinovi za koje se utvrđuje obveza ishođenja dozvole za emisije, zrakoplovne djelatnosti i plinovi za koje se utvrđuje obveza praćenja emisija, obveze operatera postrojenja i operatora zrakoplova, praćenje i izvješćivanje o emisijama i tonskim kilometrima, način podnošenja i obrasci plana praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i plana praćenja i izvješćivanja o podacima o tonskim kilometrima iz zrakoplova, način i mjerila za isključivanje malih postrojenja koja podliježu ekvivalentnim mjerama, način i mjerila za isključivanje malih postrojenja i postrojenja koja su prestala s radom, pravila, obrasce o praćenju i verifikaciji podataka iz izvješća o emisijama i tonskim kilometrima, način provjere cjelovitosti izvješća i osiguranje kvalitete podataka, način izračuna ukupne količine emisijskih jedinica za operatora zrakoplova za cijelo razdoblje trgovanja i količine emisijskih jedinica za svaku godinu razdoblja trgovanja, način dostavljanja zahtjeva za besplatnu dodjelu i raspolaganja emisijskim jedinicama, način dostavljanja zahtjeva i način raspolaganja njihovom rezervom, pristup informacijama, način dostave podataka nadležnim tijelima Europske unije te uvjeti korištenja jedinica proizašlih iz provedbe fleksibilnih mehanizma. Njome se ujedno u hrvatsko zakonodavstvo prenose odredbe više europskih propisa.
Uredba se sastoji od 21 članka i četiri priloga:
• Prilog I. 'Djelatnosti uslijed kojih dolazi do emisija stakleničkih plinova' koji uključuje i Smjernice za detaljno pojašnjenje zrakoplovnih djelatnosti iz točke 29. u tablici ovoga Priloga s definicijom zrakoplovnih djelatnosti i tumačenjima izuzeća
• Prilog II. 'Staklenički plinovi' (ugljični dioksid, metan, didušikov oksid, fluorougljikovodici, perflourougljici i sumporov heksafluorid)
• Prilog III. 'Načela praćenja i izvješćivanja' koji se sastoji od Dijela A 'Praćenje emisija i izvješćivanje o emisijama iz postrojenja' i Dijela B 'Praćenje emisija i izvješćivanje o emisijama iz zrakoplovstva'
• Prilog IV. 'Mjerila za verifikaciju' koji se sastoji od Dijela A 'Verifikacija emisija iz postrojenja' i Dijela B 'Verifikacija emisija iz zrakoplovnih djelatnosti'.
Nova Uredba je objavljena u 'Narodnim novinama' br. 89/2020 od 31.7.2020., a na snagu stupa osam (radnih) dana od tada, kada ujedno prestaje važiti dosadašnja Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (NN 69/2012 i 154/2014).

TAGOVI