EK ponovno protiv Hrvatske zbog Biljana Donjih

Autor: B. O. Objavljeno: 17.02.2023. 🕜 08:25 Lokacija: Bruxelles (Belgija)
  • Vreća za smeće (izvornik: pics five / Shutterstock, 2013.)

• otpad, smeće, zbrinjavanje otpada, gospodarenje otpadom
    Izvor: pics five / Shutterstock

Od Hrvatske se očekuje da poduzme sve potrebne mjere kako bi se nezakonito odlagalište u Biljanama Donjim zatvorilo i saniralo što je prije moguće

Europska komisija ovaj tjedan je odlučila ponovno uputiti predmet protiv Hrvatske Sudu Europske unije jer nije u potpunosti postupila u skladu s presudom Suda od 2. svibnja 2019. godine. U toj presudi Sud je utvrdio da Hrvatska nije ispunila svoje obveze iz Okvirne direktive o otpadu (Direktiva 2008/98/EU) u vezi s nezakonitim odlagalištem u Biljanama Donjim.

Oko 140 tisuća tona ostatka od obrade feromangana i silikomangana od 2010. je odloženo izravno na tom nezakonitom odlagalištu otpada, manje od 50 metara od kuća. Sud je potvrdio da kameni agregat odložen u Biljanama Donjim treba smatrati otpadom, a ne nusproizvodom.

Sud je nadalje utvrdio da se s otpadom mora gospodariti tako da se ne ugrožava zdravlje ljudi niti nanosi šteta okolišu. Hrvatska je bila obvezna poduzeti potrebne mjere kako bi se osiguralo da posjednik otpada odloženog u Biljanama Donjim sam obradi otpad ili da ga obradi trgovac, ustanova ili poduzeće koje provodi postupke obrade otpada ili javni odnosno privatni skupljač otpada, izvijestila je EK.
 

Financijske sankcije

Cilj je Okvirne direktive o otpadu zaštititi okoliš i zdravlje ljudi provedbom pravilnih tehnika gospodarenja otpadom, oporabe i recikliranja kako bi se smanjio pritisak na resurse i poboljšala njihova upotreba. U Europskom zelenom planu postavljen je cilj nulte stope onečišćenja za EU. Potpuna provedba standarda sadržanih u zakonodavstvu EU-a važna je za djelotvornu zaštitu zdravlja ljudi i očuvanje prirodnog okoliša.

Kako bi se uskladila s presudom Suda, od Hrvatske se očekuje da poduzme sve potrebne mjere kako bi se to nezakonito odlagalište u Biljanama Donjim zatvorilo i saniralo što je prije moguće.

Izvor: PNPhotography / Shutterstock

Više od tri godine nakon presude Hrvatska nije poduzela nikakve konkretne korake: neuklonjeni otpad i dalje stvara rizike za zdravlje i okoliš. Nije jasno kako će se otpad zbrinuti i kad će lokacija biti očišćena.

S obzirom na nepoduzimanje mjera, Komisija je odlučila uputiti Sudu predmet protiv Hrvatske.

Budući da je riječ o drugom upućivanju predmeta Sudu, to može dovesti do financijskih sankcija za vrijeme koje je proteklo od prve presude do postizanja usklađenosti.
 

Obvezujuća hijerarhija

Okvirnom direktivom o otpadu utvrđuje se pravna osnova za gospodarenje otpadom u EU-u. Njome se uvode načela gospodarenja otpadom, kao što je načelo 'onečišćivač plaća', i utvrđuje obvezujuća hijerarhija za gospodarenje otpadom. Utvrđuje se i obveza poduzimanja mjera za osiguravanje gospodarenja otpadom na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi niti šteti okolišu. 

Otpad se mora obrađivati bez opasnosti za vodu, zrak, tlo, biljke i životinje, bez izazivanja smetnji zbog buke ili neugodnih mirisa te bez štetnog utjecaja na krajolik ili mjesta od posebnog interesa. 

"Gospodarenje otpadom u EU-u temelji se na peterodijelnoj hijerarhiji otpada, utvrđenoj u Okvirnoj direktivi o otpadu. U gospodarenju otpadom ponajprije se nastoji spriječiti nastanak otpada, a tek onda slijede druge mjere – priprema za ponovnu uporabu, recikliranje, drugi postupci oporabe (npr. energetska oporaba) i zbrinjavanje na odlagalištima", objavljeno je na stranicama EK-a

TAGOVI