Ključni propis za čisti zrak

Autor: B.L. Objavljeno: 09.07.2020. 🕜 10:46 Lokacija: Zagreb

Objavljena je nova Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku

U 'Narodnim novinama' od 3.7.2020. godine objavljen je ključni podzakonski propis za smanjenje onečišćenja zraka. Radi se o Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/2020)

Donijela ju je Vlada na temelju čl. 20. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/2019) i njome se propisuju granične (GV) i ciljne vrijednosti (CV) za pojedine onečišćujuće tvari u zraku, dugoročni ciljevi i ciljne vrijednosti za prizemni ozon u zraku te, ovisno o svojstvima onečišćujuće tvari, gornji i donji pragovi procjene, ciljne vrijednosti, pokazatelj prosječne izloženosti za lebdeće čestice PM2,5, ciljano smanjenje izloženosti na nacionalnoj razini, koncentracija izloženosti, kritične razine, prag upozorenja, prag obavješćivanja i posebne mjere zaštite zdravlja ljudi koje se pri njihovoj pojavi poduzimaju te rokovi za postupno smanjivanje granica tolerancije i za postizanje ciljnih vrijednosti za prizemni ozon. Njome se isto tako propisuju i granične vrijednosti za zaštitu zdravlja ljudi, kvalitetu življenja (dodijavanje mirisom), zaštitu vegetacije i ekosustava, raspodjela i broj mjernih mjesta na kojima se temelji pokazatelj prosječne izloženosti za lebdeće čestice PM2,5 i koji na odgovarajući način odražava opću izloženost stanovništva. Dakako, njome se u hrvatsko zakonodavstvo ujedno preuzimaju tri važne eurppske direktive (Direktiva 2008/50/EZ o kvaliteti zraka i čistijem zraku za Europu, Direktiva 2004/107/EZ o arsenu, kadmiju, živi, niklu i policikličkim aromatskim ugljikovodicima u zraku i Direktiva Komisije (EU) 2015/1480 o utvrđivanju pravila za referentne metode, validaciju podataka i lokaciju točaka uzorkovanja za ocjenjivanje kvalitete zraka).

Propisane vrijednosti veličina iz Uredbe odnose se na: sumporov dioksid (SO2), dušikove okside (NOx), dušikov dioksid (NO2), ugljikov monoksid (CO), lebdeće čestice PM10 i PM2,5, olovo (Pb), kadmij (Cd), arsen (As), nikal (Ni) i benzo(a)piren u PM10, ukupnu plinovitu živu (Hg), benzen, sumporovodik (H2S), amonijak (NH3), metanal (formaldehid), merkaptane, ukupnu taložnu tvar, sadržaj olova, kadmija, arsena, nikla, žive, talija i benzo(a)pirena u ukupnoj taložnoj tvari i prizemni ozon.

Uredbu čini 17 članaka i osam priloga:
• Prilog 1. 'Granične i ciljne vrijednosti s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi i kvalitetu življenja (dodijavanje mirisom)'
• Prilog 2. 'Donji i gornji pragovi procjene – određivanje uvjeta za procjenu koncentracija onečišćujućih tvari u zraku unutar zone ili aglomeracije s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi, vegetacije i ekosustava'
• Prilog 3. 'Ciljne vrijednosti i dugoročni ciljevi za prizemni ozon te mjerenje prekursora prizemnog ozona'
• Prilog 4. 'Mjerenja na ruralnim pozadinskim lokacijama, bez obzira na koncentraciju'
• Prilog 5. 'Prag obavješćivanja i pragovi upozorenja'
• Prilog 6. 'Posebne mjere zaštite zdravlja ljudi i okoliša koje se poduzimaju prilikom pojave prekoračenja pragova upozorenja i praga obavješćivanja'
• Prilog 8. 'Ciljano smanjenje izloženosti na nacionalnoj razini za PM2,5'.

Uredba stupa na snagu osmog (radnog) dana od objave u 'Narodnim novinama', tj. 15.7.2020. godine, kada ujedno prestaje važiti dosadašnja Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/2012 i 84/2017).

TAGOVI