Kvalitetan zrak na prvom mjestu

Autor: B.L. Objavljeno: 25.06.2020. 🕜 09:32 Lokacija: Zagreb

Objavljen je novi Pravilnik o praćenju kvalitete zraka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 72/2020). Riječ je o važnom podzakonskom propisu iz područja zaštite okoliša koji je donesen na temelju čl. 23. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/2019) i kojim se propisuje način praćenja kvalitete zraka i prikupljanja podataka, mjerila za lokacije mjernih mjesta, mjerila za određivanje minimalnog broja mjernih mjesta, referentne metode mjerenja, način dokazivanja ekvivalentnosti za druge metode mjerenja, način provjere kvalitete mjerenja i podataka, kao i način obrade i prikaza rezultata i usklađenost s hrvatskim normama, način provjere ispravnosti i umjeravanja mjernih uređaja, način i troškove rada referentnih laboratorija, osnivanje i način rada povjerenstva za praćenje rada referentnih laboratorija, način dostavljanja podataka za potrebe informacijskog sustava zaštite zraka, sadržaj godišnjeg izvješća i način redovitog informiranja javnosti.

Njime se ujedno u hrvatsko zakonodavstvo preuzima niz propisa Europske unije iz područja zaštite zraka. Objavljen je u 'Narodnim novinama' od 24.6.2020. i na snagu stupa osam (radnih) dana nakon toga, tj. 6.7.2020. godine. Time će ujedno prestati važiti dosadašnji Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 79/2017).

Pravilnik ima 30 članaka i čak devet priloga:
• Prilog 1: 'Lokacije stalnih mjernih mjesta za mjerenje koncentracija sumporovog dioksida, dušikovog dioksida i dušikovih oksida, lebdećih čestica (PM10 i PM2,5), olova, benzena i ugljikovog monoksida u zraku'
• Prilog 2: 'Ciljevi i lokacije stalnih mjernih mjesta za mjerenje pozadinskog onečišćenja i prekograničnog daljinskog prijenosa te za mjerenje koncentracija onečišćujućih tvari u zraku u zonama u kojima se nalaze područja kulturne i prirodne baštine'
• Prilog 3: 'Lokacije stalnih mjernih mjesta za mjerenje ukupne koncentracije i kemijskog sastava lebdećih čestica PM2,5 u ruralnim pozadinskim područjima i odabranim gradskim područjima'
• Prilog 4: 'Kriteriji za klasifikaciju i postavljanje točaka uzorkovanja za procjenu koncentracija prizemnog ozona'
• Prilog 5: 'Mjerila za određivanje najmanjeg broja točaka uzorkovanja za mjerenja na stalnim mjestima koncentracija sumporovog dioksida, dušikovog dioksida i dušikovih oksida, lebdećih čestica (PM10, PM2,5), olova, benzena, ugljikovog monoksida te arsena, kadmija, nikla i benzo(a)pirena u zraku'
• Prilog 6: 'Mjerila za određivanje najmanjeg broja točaka uzorkovanja za mjerenja koncentracija prizemnog ozona na stalnim mjestima'
• Prilog 7: 'Metode mjerenja i modeliranja'
• Prilog 8: 'Ciljevi kvalitete podataka'
• Prilog 9: obrasci Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 i Z6.

TAGOVI