Objavljena nova Uredba o graničnim vrijednostima emisija

Autor: B.L. Objavljeno: 28.04.2021. 🕜 09:36 Lokacija: Zagreb

Za energetiku iznimno važan propis donesen je gotovo nezapaženo

Gotovo nezapaženo u objavljen je za energetiku i zaštitu okoliša iznimno važan podzakonski propis. Radi se o Uredbi o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 42/2021), u praksi poznata i po kratici Uredba o GVE. Donijela ju je Vlada na sjednici održanoj 14. travnja, a objavljena je u 'Narodnim novinama' od 21. travnja ove godine i na snagu stupa osam (radnih dana) nakon toga. 

Ključna Uredba za praćenje i kontrolu emisija

Uredbom se propisuju granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, razina dopuštenog prekoračenja graničnih vrijednosti za postojeće izvore za određeno razdoblje, praćenje i vrednovanje emisija, upis podataka o nepokretnim izvorima u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadrže hlapive organske spojeve u Registar postrojenja u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadrže takve spojeve (REGVOC), upis nepokretnih izvora u Registar malih, srednjih i velikih uređaja za loženje i srednjih i velikih plinskih turbina, način smanjivanja emisija onečišćujućih tvari u zrak, način i rok dostave izvješća o emisijama ministarstvu nadležnom za zaštitu okoliša, način obavješćivanja javnosti i dostave podataka nadležnim tijelima Europske unije.

Naravno, Uredbom se u hrvatskom zakonodavstvo preuzima više europskih propisa, među kojima su najvažniji Direktiva 2010/75/EU o industrijskim emisijama, Direktiva EU 2015/2193 o emisijama iz srednjih uređaja za loženje i Direktiva 87/217/EEZ o onečišćenju azbestom. 

U skladu s Uredbom, 12 mjeseci nakon njezinog stupanja na snagu, nadležno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja mora uspostaviti sustav elektroničke dostave podataka u Registar malih, srednjih i velikih uređaja za loženje i srednjih i velikih plinskih turbina.


Opsežan i podroban podzakonski propis

Sama Uredba je iznimno opsežna i podrobno propisuje sve vrijednosti i parametre koji se moraju zadovoljiti, kako se oni određuju, kako se o njima izvješćuje itd. Uredba tako ima čak 168. članaka i 22 prilično podrobna i precizna priloga za pojedinu vrstu onečišćenja i pojedine izvore onečišćenja. 

Primjerice, u prilozima se mogu naći opće granične vrijednosti emisija za brojna industrijska i energetska postrojenja, opremu i uređaje kao što su za proizvodnju nemetalnih mineralnih sirovina i preradu metala, za kemijsku i prehrambenu industriju, za male uređaje za loženje, za nove i postojeće srednje uređaje za loženje i srednje plinske turbine, za nove i postojeće velike uređaje i velike plinske turbine, za motore s unutarnjim izgaranjem, za postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje otpada.

TAGOVI