Plan gospodarenja otpadom 2015.-2021. na javnoj raspravi

Autor: N.D. Objavljeno: 30.09.2015. 🕜 11:51 Lokacija: Zagreb

Zeleni već kritiziraju plan kao megalomanski i u neskladu s EU smjernicama o prevenciji otpada

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode uputilo je u javnu raspravu Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2015.-2021. Javna rasprava trajat će do 21. listopada 2015. Cilj donošenja novog Plana je definiranje mjera za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Nacrt sadrži više od 70 konkretnih mjera za unaprjeđenje sustava razvrstavanja otpada, izgradnju centara za gospodarenje otpadom i zatvaranje i sanaciju odlagališta otpada. Do 2020. Hrvatska mora osigurati odvojeno prikupljanje 50% otpadnog papira, metala, plastike i stakla te su planom definirane mjere kako bi se ostvario taj cilj. U sklopu Plana po prvi put se donosi i plan sprječavanja nastanka otpada. To je u skladu s razvojnom strategijom Europa 2020. čiji je središnji aspekt prelazak s linearne na cirkularnu ekonomiju koja osigurava održivo gospodarenje resursima. Plan predviđa unaprieđenje postojećeg sustava razvrstavanja otpada kroz razvoj infrastrukture i nabavu komunalne opreme. Primjerice, povećavanjem broja zelenih otoka, razvojem mreže reciklažnih dvorišta i uspostavom sortirnica. Ističe se i važnost usklađivanja dinamike saniranja i zatvaranja sanacije odlagališta s dinamikom gradnje centara za gospodarenje otpadom. U Hrvatskoj je planirana gradnja 13 centara za gospodarenje otpadom čija se vrijednost procjenjuje na oko 5 milijardi kuna. Planira se i razvijanje sustava energetske oporabe otpada koja je važan dio cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Planom se predviđa i uvođenje odvojenog sakupljanja biootpada na kućnom pragu gdje god je to moguće i postavljanja posebnih spremnika za biorazgradivi otpad u sklopu reciklažnih dvorišta. Unaprjeđenje sustava obrade biorazgradivog otpada planira se provesti i nastavkom aktivnosti izgradnje postrojenja za kompostiranje i bioplinskih postrojenja. Predviđena je i uspostava posebnih sustava gospodarenja otpada za otpadni mulj, građevni otpad, otpadni tekstil i obuću, medicinski otpad i ambalažni otpad.
O planu se već negativno očitovala Zelena akcija. "Ministarstvo i u novom Planu pokušava progurati koncept gradnje megalomanskih centara u koje bi se dovozio miješani otpad i pripremao za spaljivanje u cementarama i spalionici otpada. Takav koncept zacrtan je 2007. i godinama koči razvoj brojnih lokalnih inicijativa odvojenog prikupljanja, recikliranja i kompostiranja, a pomaže otpadnoj mafiji koja na na neuređenom sustavu zarađuje milijune. Sustav prevencije nastanka, ponovne uporabe, odvajanja i recikliranja otpada u ovom se Planu spominje sporadično, bez kvalitetnih mjera i uz minimalna ulaganja. Time se nastoji zadovoljiti forma i stvoriti privid da će se i po tom pitanju nešto poboljšati, što je bio slučaj i u prethodnom planu, a sve je ostalo mrtvo slovo na papiru. Tako će biti i ovaj put jer je navedeni sustav suprotan sustavu spaljivanja koji vodi u dugoročnu ovisnost o velikim količinama miješanog otpada. Prevencija, ponovna uporaba i recikliranje su prioritetni koraci u gospodarenju otpadom, znatno jeftiniji i okolišni prihvatljiviji, dokazani u svjetskoj praksi, donose rezultate vrlo brzo i otvaraju puno više radnih mjesta", kažu zeleni.

TAGOVI