Vlada odlučila implementirati Plan gospodarenja otpadom 2017..-2022.

Autor: N.D. Objavljeno: 25.05.2017. 🕜 11:56 Lokacija: Zagreb

Centri za gospodarenje otpadom idu dalje, a o spalionici se može razmišljati nakon 2022.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku o implementaciji Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. te Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom. Njihovim donošenjem mjere će se lakše implementirati na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini i omogućit će se bolja iskorištenost 475 milijuna kuna EU sredstava osiguranih za provođenje mjera za gospodarenje otpadom. Tijekom primjene Zakona o otpadu, odnosno Zakona o održivom gospodarenju otpadu iz 2013. godine i prethodnog Plana gospodarenja otpadom Hrvatska nije dostigla EU prosjek na području gospodarenja otpadom. Prema podacima iz 2015. godine još uvijek vrijedne sirovine trajno odbacujemo na odlagališta otpada i to preko 80% ukupnih količina otpada, od čega je preko 800.000 t biorazgradivog otada dok oporabljuje se samo 18% tog otpada. Ovakva statistika se nije značajno mijenjala od 2010. godine, stoji u dokumentu. „Do 2020. godine moramo odvajati 50% komunalnog otpada. Trenutno odvajamo u prosjeku oko 24%. Ovom uredbom potaknut ćemo i ubrzati postizanje tih ciljeva“ – istaknuo je državni tajnik Mario Šiljeg.
U Planu se navodi izgradnja CGO Bikarac, CGO Biljane donje, revizija isplativosti izgradnje CGO Lučino razdolje, CGO Lećevica, CGO Piškornica, CGO Babina Gora, CGO Orlovnjak i CGO Šaljuge te priprema projekta CGO Zagreb za zbrinjavanje više od 180.000 tona otpada godišnje. Također, planirana je izrada studije koja će analizirati i ocijeniti potrebu za energetskom oporabom otpada u sljedećem planskom razdoblju. U planu je izgradnja uređaja za obradu mulja, opremanje reciklažnih dvorišta, razvoj mreže centara za ponovnu uporabu, razvoj kućnog kompostiranja, izmjene prostornih planova te brojne druge aktivnosti. 
Danas donesenom Uredbom o gospodarenju otpadom se propisuje sadržaj odluke o načinu pružanja javne usluge, način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno g prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog otpada, način i uvjeti određivanja i obračuna naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

TAGOVI