Vodno gospodarstvo je plodno ulagačko tlo zbog nekoliko razloga. Ponajprije, takvi projekti podižu životni standard građana jer im osiguravaju dostupnost kvalitetne pitke vode. Zatim, dobra su podloga za financiranje sredstvima Europske unije, na što se posljedično oslanja angažman hrvatskih tvrtki i radne snage tijekom realizacije investicija u vodnu infrastrukturu. Ne manje važna činjenica jest i to da se značajnim ulaganjima u to područje povećava briga za okoliš i zdravlje ljudi jer se tako sprječava onečišćenje podzemnih voda i mora. Stoga Hrvatska koja je bogata vodom pojačava napore kako bi još bolje upravljala tim javnim dobrom i budućim generacijama osigurala pravo na njega.

Velik broj projekata u tijeku

U tijeku je relizacija brojnih projekata kako bi se poboljšala vodnokomunalna infrastruktura. Jedan od njih je onaj na području Delnica, Fužina i Brod Moravica koji će pridonijeti zaštiti podzemnih voda i održivom gospodarskom razvoju te osigurati bolji i pouzdaniji korisnički pristup javnim komunalnim uslugama. Projekti su financirani iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, a njihova ukupna vrijednost je 21,5 milijuna franaka (oko 142 mil. kuna). Od toga, švicarski doprinos je 85%, a hrvatski 15%. Planirani rok izvođenja radova, kako su objavile Hrvatske vode, je do 2021. godine.

Predviđa se da će kao rezultat spomenutih projekata 90% kućanstava biti priključeno na sustav odvodnje do 2020. godine. Osim toga, u aglomeracijama Delnice, Fužine i Brod Moravice trebala bi se smanjiti stopa gubitka pitke vode s 52% u 2015. na 34% u idućoj godini.

Načelnik Općine Fužine David Bregovac kaže kako je riječ o najvećem ulaganju u općinu. Unatoč tome što je izrađena projektna dokumentacija i što su započele određene javne nabave, na žalost, one su poništene zbog premale procjene, a prevelikih ponuda. "Trenutačno nemamo informaciju o tome tko će nadomjestiti razliku, s obzirom na to da radimo po projektu Švicarke darovnice gdje ulaganje u vodovodnu mrežu i kanalizaciju iznosi otprilike 65 mil. kuna za područje Općine Fužine, a u suradnji sa Hrvatskim vodama i delničkom tvrtkom Komunalac", ističe on.

Povećanje broja stanovnika

Taj projekt će, nastavlja fužinski načelnik, stanovnicima općine poboljšati životni standard, a zahvaljujući novoj vodovodnoj mreži će se smanjiti gubitak vode. “Što se tiče kanalizacije, zasigurno će se smanjiti troškovi dosadašnjeg načina pražnjenja septičkih jama. K tomu, pridonijet će se zaštiti okoliša, s obzirom na to da veliki broj stanovnika nema na odgovarajući način izgrađene septičke jame”, objašnjava on, dodajući kako se nakon završetka projekta zbog nove infrastrukture na području Fužina mogu očekivati novi investitori i povećanje broja stanovnika.

Također, u Hrvatskim vodama su lani potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava te ugovori o sufinanciranju za europske projekte poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području gradova Novi Vinodolski, Novalja, Umag i Vrbovec. Ukupna vrijednost jednog od tih projekata, onoga pod nazivom 'Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag, Savudrija i Novigrad istarski' iznosi 556,7 mil. kuna, od čega su bespovratna europska sredstva 316,8 mil. kuna (71,14%), a nacionalno sufinanciranje je 128,5 milijuna kuna (28,86%). Razdoblje provedbe projekta je najkasnije do kraja 2023. godine.

Projekt obuhvaća rekonstrukciju sustava odvodnje otpadnih voda u aglomeracijama Umag, Savudrija i Novigrad te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ‘Umag jug’ i ‘Novigrad’. Projektom će se sniziti troškovi zbog pražnjenja sabirnih jama jer će 90 000 potrošača moći pročišćavati otpadne vode zahvaljujući sustavu odvodnje ili pojedinačnim odgovarajućim sustavima. Povećat će se i priključenost stanovništva na sustav odvodnje i pročišćavanja u aglomeraciji Umag s postojećih 79% na 92% ili 3543 stanovnika te u aglomeraciji Novigrad istarski s postojećih 93% na 94%.

Evaluacije pristiglih ponuda

U uredu umaškog gradonačelnika kažu kako su trenutačno u različitim fazama postupaka javne nabave prema aplikaciji projekta. “Otvorene su ponude te su u tijeku evaluacije pristiglih ponuda za usluge vođenja projekta i uslugu promidžbe i informiranja, kao i nabavku opreme, dok su natječajne dokumentacije za radove proširenja i rekonstrukcije sustava odvodnje aglomeracija Umag, projektiranje i izgradnju UPOV-a te za uslugu nadzora nad radovima u završnoj fazi dorade. Navedena se dokumentacija uskoro šalje na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, nakon čega ide završna 'ex ante' provjera provedbenih tijela ministarstva”, ističu.

Glavne prednosti dovršenog projekta poboljšanja sustava odvodnje aglomeracija Umag, Savudrija i Novigrad su prije svega veći stupanj pročišćavanja otpadnih voda prije ispuštanja u more, čime se osigurava dugoročna kvaliteta obalnog mora te održivost povećanja gospodarskih i turističkih kapaciteta sjeverozapadnog priobalja Istre. “Uz navedeno, jednako je važno povećanje stope priključenosti stanovništva i gospodarskih subjekata na javne sustave odvodnje otpadnih voda. Projekt sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda je dio velikog projekta ‘Umag: Smart City - Green City 2010. - 2020.’ koji će cijelo područje Umaga ekološki zaštititi od negativnog utjecaja na okoliš, a ujedno i poboljšati zdravlje građana”, objašnjavaju iz Ureda gradonačelnika Umaga, dodajući kako se proširenjem sustava odvodnje te nadogradnjom postojećeg, odnosno izgradnjom novog biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, stvara potreba i za dodatnim kadrovima za upravljanje i održavanje navedenih uređaja i dijelova sustava odvodnje aglomeracije Umag.

Izbjegavanje 'kritičnih' stanja

Nadalje, vrijednost projekta 'Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja' iznosi 310,4 mil. kuna, od čega su bespovratna europska sredstva 172,5 mil. kuna (69,46 %), a nacionalno sufinanciranje 75,8 milijuna kuna (30,54%). Razdoblje provedbe projekta najkasnije je konac 2022. godine.

Projekt obuhvaća sanaciju i dogradnju javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje te projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novalja. Izgradit će se ukupno 53 km cjevovoda te povećati broj priključenosti na sustav odvodnje za 6750 stanovnika.

Direktor novaljske komunalne tvrtke Komunalije Neven Korda, dipl. ing. kaže kako se projekt provodi u skladu s propisanim rokovima. “Sanacijom dijelova postojećeg sustava odvodnje spriječit će se onečišćenje tla i voda, a izgradnjom proširenja javnog sustava odvodnje prikupit će se dodatne količine otpadnih voda koje se trenutačno neadekvatno ispuštaju i zbrinjavaju”, ističe on, dodajući kako će se izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za 39 000 ekvivalentnih stanovnika pročistiti otpadne vode javnog sustava odvodnje i prikupljene septičke vode sa dijelova aglomeracije na kojima nije isplativa gradnja javnog sustava odvodnje. “Također, dogradnjom vodospremnika na lokaciji Komorovac stvorit će se dovoljne rezerve pitke vode te time izbjeći ‘kritična’ stanja vodoopskrbnog sustava koja se javljaju za vrijeme turističke sezone”, napominje.

Priključenje na sustav

Ukupna vrijednost projekta koji obuhvaća radove na poboljšanju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce, iznosi nešto više od 367,6 mil. kuna. Bespovratna europska sredstva iznose 261,1 mil. kuna, odnosno 71,03% ukupne vrijednosti projekta. Ostatak vrijednosti odnosi se na nacionalnu komponentu koja iznosi 106,5 mil. kuna. U njoj sudjeluju proračun sa 39,06 mil. kuna, odnosno 10,62%, Hrvatske vode s također 39,06 mil. kuna (10,62%) i jedinice lokalne samouprave s 28,4 mil. kuna (7,73%). U dijelu JLS-a Crikvenica preuzima 66,7%, a Novi Vinodolski 33,3% troškova.

Glavni ciljevi provedbe projekta su rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže, izgradnja novih dijelova mreže javne vodoopskrbe i javne odvodnje, priključenje novih korisnika na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadne vode i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novi Vinodolski i Crikvenica. Projektom će se izgraditi više od 90 km cjevovoda, 24 crpne stanice te će se 14 427 stanovnika moći priključiti na sustav.

Projekt bi trebao biti završen u četvrtom tromjesečju 2023. godine. Za sustav odvodnje i vodoopskrbe su napravljeni svi idejni projekti (vodoopskrba, odvodnja, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i sušenje mulja), ishođene sve lokacijske i građevinske dozvole te izrađeno svih 26 glavnih projekata. Također, napravljeni su idejni projekti za UPOV Crikvenica (31 500 ES) i UPOV Novi Vinodolski (12 000 ES).

Direktor crikveničke komunalne tvrtke Murvica Jevgenij Prpić, mag. ing. geod. et geoinf. kaže kako će se završetkom tog projekta bitno podići standard komunalne infrastrukture na području Crikvenice i Novog Vinodolskog. “To će rezultirati izvrsnom kvalitetom mora”, ističe on, dodajući kako je projekt iznimno važan i za lokalno gospodarstvo čija je glavna grana turizam. Sukladno povećanju opsega poslova i izgradnji dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za sušenje otpadnog mulja, zaključuje on, očekuje se povećanje broja radnih mjesta.