U potresu koji je u jutarnjim satima 22. ožujka ove godine pogodio Zagreb i dijelove Krapinsko-zagorske županije došlo je do oštećenja više tisuća stambenih, poslovnih i javnih zgrada, a na zgradama su najviše stradali dimnjaci. Procjenjuje se da je pri potresu na taj način oštećeno i do 10 000 dimnjaka. 

Prema dosadašnjim saznanjima, do potresa je došlo u rasjedu čija rasjedna ploha pada pod kutem od 45 °. Budući da je seizmičko gibanje uzrokovalo i vodoravnu komponentu, nastala su raspucavanja dimnjaka jer su njihove slobodnije vertikale ušle u rezonancu. 
Općenito, kućni dimnjaci koji su u uporabi u starijim građevinama nisu u dovoljnoj mjeri ni do sada bili sigurni za uporabu, što potvruđuje velik broj dosadašnjih prijava o neispravnosti od područnih dimnjačara u Gradu Zagrebu.


Oštećenja dimnjaka od potresa

Zatečena stanja oštećenih dimnjaka koji su bili u uporabi nakon nedavnog potresa su sljedeća:
• srušeni ili zarušeni dimnjaci i dimovodni kanali
• popucali vezivni dimovodni elementi i sljubnice (fuge, zazori) šamota ili opeka
• zarušeni zaostali neizgoreni produkti izgaranja kod dimnjaka od opeke
• nastala poroznost i pukotine na dimovodima i nosivim elementima
• odvojeni priključni dimovodi i unutarnje vertikale dimnjaka.


Procjena stanja

Procjena stanja oštećenih dimnjaka za sada se može napraviti za kućne radne dimnjake, dimnjake izvan uporabe i rezervne dimnjake. 

Budući da je temeljna funkcija dimnjaka odvoditi produkte izgaranja (dimne plinove) u atmosferu bez utjecaja na zdravlje ljudi i da je aktivni dimnjak sastavni dio svakog uređaja za loženje, bitno je stvoriti uvjete usklađenosti pogona uređaja za loženje i dimnjaka u radu u svim okolnim uvjetima.

Najopasnija situacija proizlazi iz činjenice da u Zagrebu i dalje postoji velik broj atmosferskih plinskih ložišta koja uzimaju zrak za izgaranje iz prostora u kojem se nalaze (stambenog ili poslovnog) i koji su posebno osjetljivi na svaki poremećaj tlaka u tom prostoru. Treba upozoriti da se od tih ložišta i dalje truje više desetaka tisuća stanovnika Zagreba ugljičnim monoksidom, a da toga još nisu svjesni! Naime, u takvim slučajevima nerijetko dolazi do povremenog propuštanja dimnih plinova, u kojima je uvijek opasni CO u smrtnoj koncentraciji. Zbog promjene tlaka zraka u stambenom ili poslovnom prostoru dimni plinovi iz atmosferskog ložišta izlaze povremeno u taj isti prostor. Uz to, u Zagrebu je i dalje u uporabi prevelik broj dimnjaka od opeke na koje su prilkjučena takva atmosferska ložišta.

Posebno su i izravno ugroženi građani koji imaju takve atmosferske plinske uređaje (tzv. plinska trošila vrste B) i ugrađenu plastičnu stolariju (prozore i vrata) koja pruža višestruko manju infiltraciju svježeg zraka u prostor u kojem borave ljudi i u kojem je ujedno smješten plinski uređaj. 

Svaka prekomjerna poroznost dimovodnih cijevi može se izmjeriti raspoloživom mjernom opremom za propusnost i cijevnim kamerama. 

 

Nadležne struke

Za ocjene stanja stradalih i neispravnih dimnjaka nadležne struke su: 
• područni dimnjačari
• konstruktori - statičari
• strojarski inženjeri - projektanti
• plinoserviseri i plinoinstalateri 
• distributeri plina (operatori plinskog distribucijskog sustava). 

Uloga arhitektikata ostaje iskjučivo u smislu oblikovne restauracije ili zaštite kod povijesno-zaštićenih objekata i detalja.
Sve te struke u koordinaciji imaju bitna znanja za optimalna rješenja, zamjene, rekonstrukcije ili popravke na temelju hrvatskih i europskih normi za dimnjake. Protupožarne karakteristike dimnjaka koje su definirane u hrvatskih i europskim normama (HRN EN) imaju za svrhu zaštitu od prijenosa požara od etaže do etaže, a ne kako se neopravdano pretpostavlja, za zaštitu od požara unutar dimnjaka!

Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja 'Ivan Vučetić' pri Ministarstvu unutarnjih poslova ima eveidenciju tragičnih trovanja u zadnijih tridesetak godina, što je koristan izvor informacija o stvarnim uzrocima. Uz to, MUP-ova evidencija i analize od velike su vrijednosti za razumijevanje i izbjegavanje nestručnih adaptacija pri građenju i rekonstrukcijama stambenih i poslovnih prostora u zgradama. Tu evidenciju bi se moralo dati na raspolaganje spomenutim uključenim strukama za ložišta i dimnjake, a sve u svrhu povećanja sigurnosti, unaprjeđenja struke i primjene pozitivne tehničke prakse.

Gradska plinara Zagreb kao distributer plina (operator plinskog distribucijskog sustava) na području Zagreba ima učinkovite protokole postupanja jer bez kompetentnih nalaza dimnjačara, projekta i kontole izvedbe ni ne pušta plin u zgradu.


Raspoloživa tehnička rješenja za zamjene, popravke ili sanacije dimnjaka

Svaki područni dimnjačar trebao bi imati kvalitetan arhiv na temelju izdatih stručnih nalaza i potreban instrumentarij za kontrolu sigurnosti i funkcionanosti dimnjaka. Sve zaostale i neobrađene prijave dimnjačara o nepravilnosti dimnjaka također se trebaju dostaviti MUP-u ili komunalnom inspektoru.

Na tržištu raspoloživi uređaji za loženje u pravilu imaju potrebu za manjim dimenzijama dimnjaka i energetski su učinkovitiji. Zahvaljujući snižavanju troškova za plin mogu se pokriti ulaganja u zamjenu plinskog uređaja i sanacije dimnjaka. Korisnici trebaju dobiti nekoliko mogućnosti tehničkog rješenja s procjenom troškova u korištenju kako bi za svoje prilike odabrali najpogodniju.
Svaka od ranije spomenutih struka i nadležnih službi trebala bi dati evidencije ranijih oštećenja. Za sve dimnjake na kojima se evdentiraju oštećenja od potresa trebat će izraditi poseban Izvještaj o stanju dimnjaka. Izvještaj će trebati nadopuniti raspoloživim mogućnostima kao što su nalozi za popravak, rekonstrukciju ili ugradnju dodatne dimovodne cijevi ili pak zamjenu, a sve to bit će na izbor vlasniku objekta. 

Za postupanje kao dopunu treba koristiti Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 3/2007) i temeljnu normu HRN EN 1443 kao i ostale usvojene norme, već prema vrsti ugradbenih materijala za sistemske i montažne dimnjake.


Vremena je malo!

Svi ti predviđeni postupci i radovi morali bi se obaviti i svi dimnjaci ispitati do početka rujna ove godine, tako da budu spremni za uporabu u novoj sezoni grijanja i da građani ne izgube ništa od udobnosti stanovanja. 

Svaka obrazložena dopuna u iznesenom prijedlogu dobrodošla je u namjeri povećanja sigurnosti i učinkovitosti uređaja za loženje i dimnjaka. Stručne dopune, ideje i prijedlozi uvijek su dobrodošli!