Konačni prijedlog Zakona o zaštiti zraka

Autor: A.H. Objavljeno: 31.10.2011. 🕜 08:20 Lokacija: Zagreb

Prihvaćen je Konačan prijedlog Zakona o zaštiti zraka

Na sjednici održanoj 28. listopada, Hrvatski sabor većinom glasova prihvatio je Konačan prijedlog Zakona o zaštiti zraka, kojeg je izradilo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, a Vlada RH prihvatila na sjednici održanoj 13. listopada 2011. godine. O Konačnom prijedlogu Zakona prethodno su se očitovali Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora i odlučili predložiti Saboru njegovo donošenje, prenosi MZOPUG. Ovim se zakonom uređuje područje zaštite zraka, područje zaštite ozonskog sloja te područje zaštite klime odnosno smanjenja emisija stakleničkih plinova i prilagodbe klimatskim promjenama Tijekom tri godine od stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o zaštiti zraka (koje su donesene 2008. godine), u Europskoj uniji doneseni su značajni pravni dokumenti iz područja zaštite klime, zaštite ozonskog sloja i postupanja sa fluoriranim stakleničkim plinovima koje zahtijevaju značajne izmjene Zakona. Također, Hrvatska je 27. travnja 2007. godine ratificirala Kyotski protokol uz Okvirnu konvenciju UN-a o promjeni klime, (Narodne novine - Međunarodni ugovori, br. 5/07), koji je u odnosu na Hrvatsku stupio na snagu 28. kolovoza 2007. Potvrđeni međunarodni ugovori iz područja zaštite klime, kojima su stvorene neposredne obveze za Republiku Hrvatsku, a čija provedba je u nadležnosti MZOPUG-a su: Okvirna konvencija UN-a o promjeni klime), Kyotski protokol te obvezujuće odluke donesene na konferencijama stranaka kojima se detaljnije propisuju obveze prema ovim međunarodnim ugovorima. Predloženim Zakonom planira se osnivanje referentnih laboratorija čiji će se rad djelomično financirati i sredstvima Državnog proračuna te je potrebno planirati nova sredstva od 2012. godine na dalje.