Rijeka, jezero ili more onečišćeno arsenom, celulozom, deterdžentom, masnoćama, ljepilom, olovom, pesticidima ili, primjerice, odbačenom plastikom nije izoliran slučaj, već globalni problem koji pogađa siromašne, a u novije vrijeme ipak nešto manje i one razvijene dijelove svijeta. Jer, Zapad se trudi kanalizacijske i cijevi iz industrijskih postrojenja usmjeriti prema uređajima za pročišćavanje otpadnih voda, a ne u rijeku koja, primjerice, protječe kroz višemilijunski grad. Tako i Hrvatska u posljednjih nekoliko godina nastoji povećati brigu o vodama i kvalitetnije gospodariti njima. 


Trstika i šaš 

Osim glavnoga grada Hrvatske koji od 2007. ima Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba (CUPOVZ), mnogo je projekata diljem Lijepe Naše kojima će se poboljšati vodnokomunalna infrastruktura

Dražen Golub, voditelj pročišćavanja otpadnih voda u Međimurskim vodama, ističe kako je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) u Čakovcu dovršen još 1998., dok je u redovni rad pušten 21. rujna 1999. godine. Izgrađen je za dvostupanjsko pročišćavanje, a njegov kapacitet je 91 000 ekvivalentnih stanovnika (ES). "U sklopu provedbe projekta Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec, a koji je većim dijelom financiran bespovratnim sredstvima Kohezijskog fonda Europske unije, u razdoblju 2015. - 2018. godine. UPOV je rekonstruiran i moderniziran. Tako je povećan stupanj pročišćavanja na onaj treći, a kapacitet je usklađen s novoutvrđenim potrebama za planirano razvojno razdoblje, te je rekonstruiran na ukupni kapacitet od 75 000 ES. Približno 1/3 od toga se odnosi na industrijske otpadne vode, a preostale 2/3 na kućanstva", kaže on, dodajući kako je ukupna vrijednost radova na rekonstrukciji UPOV-a Čakovec iznosila 46,8 milijuna kuna. 

Početna obrada otpadnog mulja, koja se odvijala mehaničkom dehidracijom centrifugama s djelomičnom stabilizacijom živim vapnom te daljnjom obradom kompostiranjem ili primjenom u poljoprivredi, također je bila predmet rekonstrukcije. Ona je zamijenjena aerobnom stabilizacijom i obradom mulja na poljima za ozemljavanje uz korištenje biljaka, trstike i šaša, za sušenje mulja. U sklopu projekta izgrađen je i sustav odvodnje okolnih naselja koja nisu imala odgovarajuće rješenje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Kod toga su istovremeno izvođeni i priključci krajnjih korisnika, te je tako omogućeno priključivanje na sustav odvodnje i potom na UPOV. "Rezultat je priključenost na kanalizacijsku mrežu u aglomeraciji Čakovec od 85% na kraju prošle godine", napomenuo je. 


Zaštita izvorišta 

Uz UPOV Čakovec, Međimurske vode upravljaju s još tri manja UPOV-a s drugim stupnjem pročišćavanja. To su UPOV aglomeracije Podturen kapaciteta 5900 ES, UPOV aglomeracije Donji Kraljevec (4500 ES, prva faza) i UPOV aglomeracije Novo Selo na Dravi (5000 ES). U postupku javne nabave su i komponente izgradnje UPOV-a Donja Dubrava (13 000 ES) i Mursko Središće (12 000 ES), s III. stupnjem pročišćavanja. 

Tijekom 2020. u planu je početak realizacije predviđenih radova na preostale tri aglomeracije u Međimurju, veće od 2000 ES (sukladno europskim direktivama). Kod njih će biti izgrađen sustav odvodnje uz potrebne radove i na uređajima za pročišćavanje. Riječ je, naime, o rekonstrukciji i dogradnji UPOV-a Podturen s povećanjem pročišćavanja na treći stupanj i povećanjem kapaciteta na 17 600 ES, a zbog proširenja prvobitno planiranog obuhvata aglomeracije. 

K tomu, u planu je izgradnja druge faze UPOV-a Donji Kraljevec s povećanjem kapaciteta na 9000 ES i izgradnja UPOV-a Podbrest kapaciteta 10 000 ES koji će pročišćavati otpadne vode dijelove Preloga i općina Orehovica i Mala Subotica. 


Revitalizacija rijeka 

Nikola Rogoz, dipl. ing. stroj., direktor Vodovoda i kanalizacije iz Karlovca, ističe kako je vrijednost ugovora za izgradnju UPOV-a Karlovac i Duge Rese iznosila 14,5 mil. eura. Uređaj ima III. stupanj pročišćavanja otpadnih voda, njegov kapacitet je 98 500 ES, a otpadne vode pročišćava od 30. svibnja 2011. godine kada je počela testna faza rada. 

"Ponosno možemo reći kako je do danas pročišćeno 50 mil. m3 kubika otpadnih voda", kaže on i nastavlja: "Prije izgradnje UPOV-a kanalizacija i sav otpad koji je u njoj završavao ispuštao se izravno u naše rijeke. Oko 50 t otpada godišnje izvučemo iz sustava odvodnje - to je otpad koji je trebao završiti u kanti za smeće, a prije izgradnje uređaja završavao je u rijekama. Naime, svrha bioloških uređaja za pročišćavanje je pročišćavanje otpadnih voda do razine da one ni na koji način ne ugrožavaju akvatični život svojih recipijenata. Drugim riječima, naše su rijeke revitalizirane, time su otvorene i nove mogućnosti za turizam, diže se kvaliteta života naših sugrađana, a sve zajedno pridonosi očuvanju okoliša. Rezultati njegova rada su zapravo iznad očekivanja: uklanjanje organske tvari iz vode iznad 95%, uklanjanje dušika i fosfora iznad 75%, dok se godišnje pročisti više od 6 mil. m3 otpadnih voda". 

Nusprodukt u radu uređaja uz mulj je i bioplin dobiven anaerobnom stabilizacijom tog mulja. No, u sklopu projekta Aglomeracija Karlovac - Duga Resa u planu je izgraditi i postrojenje za sušenje mulja koje bi koristilo Sunčevu i toplinsku energiju iz bioplinskog postrojenja. "Time bismo realizirali stupanj obrade mulja s 90% suhe tvari i on bi se koristio u cementnoj industriji i sl. Obujam mulja bi se smanjio i do četiri puta pa će se i troškovi njegovog odlaganja sniziti", naglašava čelnik karlovačkog Vodovoda i kanalizacije. 


Opći zdravstveni uvjeti 

Igor Filković, dipl. ing., zamjenik voditelja projekta u komunalnoj tvrtki Privreda iz Petrinje, kaže kako razvoj i širenje toga grada u drugoj polovici 20. stoljeća nije pratio razvoj pripadajuće vodnokomunalne infrastrukture. Pristupanjem Hrvatske EU-u otvoren je pristup strukturnim i kohezijskim fondovima EU-a, što znači da su na raspolaganju financijska sredstva za usklađivanje s europskim direktivama. 

Ugovor za izgradnju UPOV-a aglomeracije Petrinja je potpisan u veljači ove godine. Vrijednost ugovorenih radova nešto je veća od 65,3 mil. kuna s porezom na dodanu vrijednost, a radovi će trajati 2,5 godine. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda dio je projekta 'Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja' koji se sufinancira sredstvima EU-a. 

"Izgradnjom uređaja kapaciteta 24 000 ES i III. stupnja pročišćavanja pročistit će se sve prikupljene otpadne vode javnog sustava odvodnje aglomeracije Petrinja, odnosno stanovništva i gospodarskih subjekata, kao i prikupljene otpadne vode iz septičkih jama", objašnjava Filković. 

Direktor Odvodnje Poreč Milan Laković, dipl. ing., kaže kako je za izgradnju četiri UPOV-a (Lanterna – 30 000 ES, Poreč Sjever – 37 000 ES, Poreč Jug – 48 000 ES i Vrsar – 22 500 ES) te postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja Košambra sklopljen ugovor s tvrtkama SUEZ International i Strabag. Vrijednost ugovora je 291 mil. kuna. "Mulj nastao kao nusprodukt pročišćavanja voda, postupkom kompostiranja pretvarat će se u resurs koji će se moći koristiti u poljoprivredi", ističe on, dodajući kako su trenutačno u tijeku radovi u sklopu druge faze projekta, na: bazenima biološke obrade, zgradama predtretmana otpadne vode i ultrafiltracije, spremnicima pročišćene vode, upravnoj zgradi, garaži i pratećim objektima za smještaj strojarske opreme. "Dovršetak radova i puštanje u probni rad četiri postrojenja očekuje se u drugoj polovici 2020., a za UPOV Vrsar u drugom kvartalu 2021. godine", napominje. 


Zalijevanje sportskih terena 

Nakon izgradnje novog sustava procjenjuje se da će količina obrađene vode iznositi 2,8 mil. m3 godišnje. Tako pročišćena voda koristit će se za zalijevanje zelenih površina, za pranje i ispiranje izgrađenih kanalizacijskih sustava pri redovnom održavanju, za pranje javnih površina, za potrebe protupožarne zaštite i za zalijevanje sportskih terena. 

Zadar, pak, ima dva UPOV-a – Centar i Borik iz kojih se pročišćena voda dugačkim podmorskim ispustima ispušta u more. 

Branka Viduka, dipl. ing., voditeljica Službe pročišćavanja otpadnih voda i zaštite okoliša u tvrtki Odvodnja iz Zadra, ističe kako je UPOV Centar izgrađen 2009. godine za kapacitet 100 000 ES, ima II. stupanj pročišćavanja i trenutačno zadovoljava potrebe stanovnika. S druge strane, UPOV Borik izgrađen je i pušten u rad 2005. godine za kapacitet od 15 500 ES uz I. stupanj pročišćavanja, a ponajprije za potrebe naselja i istoimenog kampa. 


Uzorkovanje kvalitete mora 

Direktor Odvodnje, Grgo Peronja, mag. ing. aedif., ističe kako izgradnja UPOV-a pridonosi očuvanju kvalitete obalnog mora, a zadarski akvatorij je prije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda imao povremeno loše rezultate uzorkovanja kvalitete mora. Danas je, pak, kupanje moguće svugdje, čak i u centru grada. K tomu, smatra čelnik Odvodnje, izgradnjom UPOV-a omogućen je kvalitetniji razvoj gospodarstva, čiji preduvjet jest kvalitetna infrastruktura prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda, a posebice turizma, nautičkog turizma, marikulture itd. 

Nadalje, Odvodnja je pripremila projekt 'Izgradnja integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane' kojim će se povećati priključenost na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s trenutačnih 75% na 95%. Izgradnja tog sustava trebala bi završiti do konca 2023. godine. 

Predsjednik Uprave Koprivničkih voda Zdravko Petras, dipl. ing. ističe kako je UPOV Koprivnica izgrađen 2007. godine, a njegova priključna vrijednost je 100 000 ES. Uređaj ima III. stupanj pročišćavanja (uz I. i II., ima III. stupanj uklanjanja nutrijenata dušika i fosfora). 

Pet godina kasnije, točnije 2012. izgrađen je UPOV Ogulin, dok je godinu dana kasnije pušten u rad. "Vrijednost investicije iznosila je 30 mil. kuna. UPOV je projektiran na 15 000 ES, a u prvoj fazi izveden je uređaj nazivnog kapaciteta 7500 ES", napominje Bojan Prebežić, dipl. ing., direktor Vodovoda i kanalizacije iz Ogulina. Ogulinski UPOV ima tri stupnja pročišćavanja – mehaničko, biološko i membransko te ultrafiltraciju s dezinfekcijom prije ispuštanja u vrtaču. "Na izgrađeni sustav odvodnje Ogulina priključeno je 2050 domaćinstava i 30 pravnih osoba", zaključuje on.