GPZ Opskrba proglašena je zajamčenim opskrbljivačem plina

Autor: N.D. Objavljeno: 07.08.2018. 🕜 18:17 Lokacija: Zagreb

Zajamčeni opskrbljivač jamac je sigurnosti opskrbe plinom

Temeljem natječaja HERA je krajem srpnja odredila Gradsku plinaru Zagreb - Opskrba za zajamčenog opskrbljivača plinom za razdoblje od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2021. Obveza zajamčenog opskrbljivača plinom je da u naredne tri plinske godine, prema reguliranim uvjetima, opskrbljuje plinom krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav koji je pod određenim uvjetima ostao bez opskrbljivača, odnosno ako je: postojećem opskrbljivaču plinom krajnjeg kupca prestala važiti dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom, postojećem opskrbljivaču plinom krajnjeg kupca HERA privremeno ili trajno oduzela dozvolu sukladno odredbama propisa kojima se uređuje energija i propisa kojima se uređuje regulacija energetskih djelatnosti, odnosno ako je HERA zaprimila pisanu obavijest o opskrbljivaču u poteškoćama koji nije podmirio dospjele novčane obveze u razdoblju od najmanje 60 dana, a na temelju koje je postupila u skladu s odredbama Općih uvjeta opskrbe plinom.
Dakle, ako se dogodi bilo koji od prethodno navedenih slučajeva, krajnjem kupcu na distribucijskom sustavu neće biti prekinuta opskrba plinom, već će krajnji kupac automatizmom (bez posebnog zahtjeva) prijeći na zajamčenu opskrbu. Zajamčeni opskrbljivač plinom dužan je krajnjim kupcima dostaviti ugovor o zajamčenoj opskrbi u roku od 8 dana od dana početka zajamčene opskrbe te uz svaki dostavljeni račun za isporučeni plin obavijestiti krajnjeg kupca o uvjetima zajamčene opskrbe, iznosima tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu, pravu na raskid ugovora o zajamčenoj opskrbi krajnjeg kupca, odnosno o njegovom pravu na slobodan izbor opskrbljivača plinom. Iznosi tarifnih stavki propisani su Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu, dok su prelazak krajnjih kupaca zajamčenom opskrbljivaču i postupak promjene opskrbljivača propisani Općim uvjetima opskrbe plinom. Za krajnje kupce koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom, u trenutku početka korištenja zajamčene opskrbe, iznosi tarifnih stavki ostaju jednaki utvrđenim tarifnim stavkama za javnu uslugu opskrbe plinom koje je za opskrbljivača u obvezi javne usluge na tom području donijela HERA. Takvi iznosi primjenjuju se do odabira novog opskrbljivača u obvezi javne usluge za to područje. Krajnji kupci koji za vrijeme trajanja zajamčene opskrbe plinom ne odaberu novog opskrbljivača plinom (koji posluje po tržišnim uvjetima) imaju pravo koristiti zajamčenu opskrbu sve do određivanja novog opskrbljivača u obvezi javne usluge za to područje.
Novog opskrbljivača u obvezi javne usluge određuje HERA-a na temelju javnog natječaja, nakon čega svi kupci koji koriste javnu uslugu 2 od 2 automatski prelaze opskrbljivaču u obvezi javne usluge bez pokretanja postupka promjene opskrbljivača. Krajnjim kupcima koji kupuju plin po tržišnim uvjetima nakon početka korištenja zajamčene opskrbe iznosi tarifnih stavki iznose kako slijedi:
- prvih mjesec dana od dana početka zajamčene opskrbe – u iznosu jednakom tarifnim stavkama za javnu uslugu opskrbe plinom (iznose za pojedino područje možete provjeriti pomoću aplikacije iPlin),
- daljnja dva mjeseca (do ukupno tri mjeseca od dana početka zajamčene opskrbe) – u 10% većem iznosu od iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom,
- po isteku tri mjeseca od dana početka zajamčene opskrbe – u 30% većem iznosu od iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom.
Na krajnje kupce koji imaju pravo na javnu uslugu opskrbe plinom (kućanstva), ali su u trenutku početka pružanja zajamčene opskrbe imali ugovor po tržišnim uvjetima primjenjuju se prethodno navedeni iznosi tarifnih stavki. Svi krajnji kupci u bilo kojem trenutku imaju pravo odabrati novog opskrbljivača plinom, pokretanjem postupka promjene opskrbljivača, odnosno podnošenjem zahtjeva novom opskrbljivaču.

TAGOVI