Održan 6. sastanak stranaka Aarhuške konvencije

Autor: A.H. Objavljeno: 14.09.2017. 🕜 14:01 Lokacija: Budva (Crna Gora)

Donesena je Deklaracija iz Budve o okolišnoj demokraciji za našu održivu budućnost

Na zajedničkom 6. Sastanku stranaka Aarhuške konvencije i 3. Sastanku stranaka Protokola PRTR (Protokol o registrima emisija i prijenosa onečišćujućih tvari), donesena je Deklaracija iz Budve o okolišnoj demokraciji za našu održivu budućnost. Deklaracijom se daje poruka kojom Aarhuška konvencija (Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša) i njen Protokol mogu doprinijeti provedbi globalnih Ciljeva održivog razvoja i Agende o održivom razvoju 2030 Ujedinjenih naroda. Potvrđuje se snažna posvećenost razvoju okolišne demokracije u svim njenim elementima, kroz pristup informacijama o okolišu, sudjelovanje javnosti u donošenju odluka o okolišu i pristupu pravosuđu. U Pan-europskoj regiji (UNECE) Konvencija i njen Protokol imaju važnu normativnu ulogu i pomažu jačanju uključivanja civilnog društva uključujući okolišne udruge, lokalne zajednice, akademske institucije i marginalizirane skupine u donošenju odluka. Deklaracijom se ističe važna uloga Protokola PRTR (Protokol o registrima emisija i prijenosa onečišćujućih tvari) u razvoju platforme s informacijama o onečišćenju okoliša koja pomaže donositeljima odluka donijeti ispravne odluke u poticanju razvoja zelenog gospodarstva, priopćeno je iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike

TAGOVI