Završena je gradnja reciklažnog dvorišta na prostoru odlagališta otpada Doline u Bjelovaru. Ukupna vrijednost projekta je 6,6 milijuna kuna, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) odobrio je sufinanciranje u iznosu od 4,5 milijuna kuna. 

U reciklažno dvorište građani mogu odložiti papir, karton, plastiku, metalni otpad, limenke, stare baterije i akumulatore, staklo, elektronički otpad i sl.

 

Sortirnica i kompostana

Otvaranjem drugoga reciklažnog dvorišta Grad Bjelovar je ispunio i zakonsku normu prema kojoj mora imati najmanje dva takva mjesta za odlaganje otpada s obzirom na broj stanovnika. 

Također, ovo reciklažno dvorište, s kojim će upravljati Komunalac, dio je budućeg Centra za recikliranje otpada. Centar će činiti još i sortirnica za odvojeno prikupljeni otpad i kompostana za biološku komponentu komunalnog otpada, objavio je Grad Bjelovar.