Potpisan je ugovor za provedbu istražnih radova na planiranoj lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na području Čerkezovca pokraj Dvora na Uni. Ugovor je nakon provedenog postupka javne nabave potpisan sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtka Geotehnički studio i dva fakulteta: Geodetski fakultet i Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 


Što će se skladištiti u Centru?

Radioaktivni otpad (nisko i srednje radioaktivni) koji će se skladištiti u budućem Centru u prvom redu potječe iz NE Krško, a u manjem opsegu iz znanstveno-istraživačkih instituta, medicinskih ustanova i industrijskih postrojenja koja u svojem radu koriste izvore ionizirajućih zračenja. Riječ je o otpadu koji će se skladišti isključivo u krutom stanju, dok plinoviti i tekući otpad neće biti skladišteni na predvišenoj lokaciji. 

Skladišta radioaktivnog otpada u sklopu Centra planiraju se i razvijaju kao sigurni objekti koji ne smiju imati utjecaj na okoliš i ljude. Uz onemogućeno curenje ili zračenje otpada zbog agregatnog stanja u kojem se nalazi, bilo koji oblik utjecaja na okoliš i ljude sprječava i niz barijera kao što su čelične bačve u koje se otpad pakira, armiranobetonski spremnici u koje se bačve pakiraju i zapunjavaju betonom te u konačnici i sama protupotresno projektirana armiranobetonska građevina.


Istraživanja će trajati 18 mjeseci

Osnovna svrha predviđenih istraživanja je stjecanje potpunog i preciznog uvida u geološki sastav i građu terena prostora na lokaciji koja je predviđena za izgradnju Centra. Istraživanja će omogućiti vrednovanje i karakterizaciju lokacije za smještaj Centra, zatim projektiranje građevina, odnosno postrojenja za skladištenje radioaktivnog otpada i potrebnih infrastrukturnih objekata te dati sve podatke potrebne za izradu studije utjecaja na okoliš i provedbu procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Istražni radovi će se provoditi u vremenu od 19 mjeseci, a uključuju geoistraživanja, utvrđivanje hidroloških i hidrogeoloških karakteristika lokacije te provođenje ograničenih terenskih istraživanja vezano za stanje flore i faune, šumske ekosustave te korištenje poljoprivrednog zemljišta u neposrednoj okolici lokacije. 

Na temelju tih istraživanja izradit će se elaborat koji će sadržavati rezultate svih provedenih istraživanja u jednoj cjelini. Time će se precizno i koncizno istaknuti najvažniji rezultati dobiveni iz pojedinih istraživačkih disciplina, iz čega će proizići glavni zaključci o dobivenim rezultatima i njihova uloga pri planiranju i vrednovanju lokacije za izgradnju budućeg Centra. Naravno, svi rezultati istraživanja bit će objavljeni i javno dostupni, izvijestio je Fond za financiranje razgradnje NE Krško, koristeći servis OTS HINA-e.