Područje opreme pod tlakom sve bliže Europi

Autor: B.L. Objavljeno: 19.07.2013. 🕜 12:05 Lokacija: Zagreb

Donošenjem Pravilnika o pokretnoj tlačnoj opremi dovršava se prilagodba europskim podzakonskih propisima

U posljednje vrijeme doneseno je nekoliko važnih zakona i podzakonskih propisa čime se bliži kraju prilagodba hrvatskih podzakonskih propisa iz područja opreme pod tlakom europskoj pravnoj stečevini. Prije svega, radi se o jednom zakonu i dva podzakonska propisa, tj. o:
Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/2013)
Pravilniku o pokretnoj tlačnoj opremi (NN 91/2013)
Pravilniku za plinske aparate (NN 91/2013).

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, zapravo je krovni zakon, ne samo iz područja opreme pod tlakom, već i brojnih drugih tehničkih područja, a donio ga je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 21.6.2013. godine. Njime se, zapravo, uređuje način propisivanja tehničkih zahtjeva za proizvode i postupaka ocjenjivanja sukladnosti te donošenje propisa kojima nadležno državno tijelo na njegovoj osnovi za pojedine proizvode, odnosno skupine proizvoda detaljnije uređuje najmanje jedan od sljedećih elemenata:
• tehničke zahtjeve koje moraju ispuniti proizvodi koji se stavljaju na tržište ili na raspolaganje na tržištu
• prava i obveze gospodarskih subjekata koji stavljaju proizvode na tržište ili na raspolaganje na tržištu
• postupke ocjenjivanja sukladnosti
• prava i obveze tijela koja provode postupke ocjenjivanja sukladnosti proizvoda s tehničkim zahtjevima
• dokumente o sukladnosti: isprave o sukladnosti (izvještaj o ispitivanju, potvrdu - certifikat o sukladnosti ili izvještaj ili potvrdu o pregledu), izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju potrebnu za dokazivanje sukladnosti proizvoda koji moraju biti dostupni nadležnim tijelima
• način označivanja proizvoda.

Dakako, njime se također utvrđuju nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela za provedbu više europskih uredbi. Pri tome svaki proizvod koji se stavlja na tržište ili na raspolaganje na tržištu mora biti u skladu s odredbama važećih propisa koji se odnose na njega, a gospodarski subjekt koji ga stavlja na tržište ili na raspolaganje na tržištu odgovoran je za njegovu sukladnost s odredbama važećih propisa te za točnost i potpunost podataka o svojim proizvodima i također mora osigurati da ti podaci budu u skladu s propisanim zahtjevima za taj proizvod.
Brojni podzakonski propisi doneseni i preuzeti na temelju Zakona o normizaciji (NN 55/96) ostaju na snazi do stupanja na snagu propisa donesenih na temelju Zakona, dok su njegovim stupanjem na snagu (od pristupanja Europskoj uniji, tj. od 1.7.2013. godine) prestali su važiti 'stari' Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 20/2010) i Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake »C« i »CE« (NN 18/2011 i 133/2012).
Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi donijelo je Ministarstvo gospodarstva, upravo na osnovi novog Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, a njime se preuzima Direktiva 2010/35/EZ o pokretnoj tlačnoj opremi te utvrđuju detaljna pravila o pokretnoj opremi pod tlakom kako bi se poboljšala sigurnost i osiguralo slobodno kretanje takve opreme unutar Europske unije. Primjenjuje na novu opremu pod tlakom (što je određeno odgovarajućim europskim direktivama i domaćim podzakonskim propisima) radi njezinog stavljanja na raspolaganje na tržištu, periodičnih pregleda, međupregleda, izvanrednih pregleda i uporabe te ponovnog ocjenjivanja sukladnosti, a ne primjenjuje se na pokretnu opremu pod tlakom koja je stavljena na tržište prije datuma stupanja na snagu 'stare' Direktive 1999/36/EZ o pokretnoj opremi pod tlakom i 'starog' Pravilnika o pokretnoj tlačnoj opremi (NN 126/08) i koja nije podvrgnuta ponovnom ocjenjivanju sukladnosti te na onu koja se koristi isključivo za prijevoz opasnih tvari između članica EU-a i trećih zemalja. Pri tome se pod pojmom ‘pokretna tlačna oprema’ podrazumijevaju sve posude pod tlakom, njihovi ventili i, prema potrebi, drugi pribor te cisterne, baterijska vozila, odnosno vagoni, kontejneri za plin koji se sastoje od više elemenata, njihovi ventili i, prema potrebi, drugi pribor
Pravilnik je stupio na snagu dan nakon objave u 'Narodnim novinama', tj. 18.7.2013. godine, kada je prestao važiti 'stari' Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi.
Konačno, Pravilnik za plinske aparate također je donijeo MINGO na osnovi novog Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, a sadržava odredbe koje su u skladu s Direktivom 2009/142/EZ o plinskim aparatima. Primjenjuje se na aparate na plinovita goriva, koji su namjenjeni za kuhanje, grijanje, pripremu potrošne tople vode, hlađenje, rasvjetu ili pranje i koji imaju normalnu temperaturu vode nižu od 105 °C, uključujući pretlačne plamenike i ogrjevna tijela koja se opremaju takvim plamenicima, te sigurnosne, kontrolne ili regulacijske naprave i podsklopove. Pri tome se smatra da se takvi aparati 'pravilno koriste' ako se ispravno ugrade i pravilno održavaju u skladu s uputama proizvođača te koriste uz dopuštena odstupanja kvalitete plina i kolebanja dobavnog pretlaka i u skladu s predviđenom namjenom ili na način koji se može razumno predvidjeti. Isto tako, plinski aparati se mogu se stavljati na tržište i u uporabu samo, ako pri pravilnoj uporabi ne ugrožavaju sigurnost ljudi, domaćih životinja i imovine. Njegovim stupanjem na snagu (dan nakon objave u 'Narodnim novinama', tj. 18.7.2013. godine) prestao je važiti 'stari' Pravilnik za plinske aparate (NN 55/2010).

TAGOVI