Naslovnica   →Obnovljivi izvori

Tri važna pravilnika za biogoriva

Autor: B.L. Objavljeno: 10.08.2021. 🕜 14:34 Lokacija: Zagreb

Možda se u tom području nešto ipak kreće?

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je tri podzakonska propisa - pravilnika vezana uz biogoriva, što bi moglo značiti da se u tom području, nakon duljeg zastoja, konačno nešto počelo mijenjati.  Sva tri su objavljena u ´Narodnim novinama´ br. 88/2021 od 6. kolovoza ove godine i to su:
- Pravilnik o utvrđivanju prosječnih energetskih vrijednosti goriva (NN 88/2021) 
Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu (NN 88/2021)
Pravilnik o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva (NN 88/2021).


Pravilnik o utvrđivanju prosječnih energetskih vrijednosti goriva

Radi se o pravilniku kojim se propisuju prosječne energetske vrijednosti goriva za potrebe prijevoza i njime se u hrvatsko zakonodavstvo ujedno preuzima Direktiva (EU) 2018/2001 o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora. Pri tome prosječne energetske vrijednosti goriva koje su utvrđene u Prilogu Pravilnika služe za određivanje nacionalnog cilja za biogoriva, odnosno za energiju iz obnovljivih izvora u prijevozu i udjela obveznika stavljanja na tržište biogoriva, odnosno energije iz obnovljivih izvora u prijevozu, u skladu s Pravilnikom o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu.

Pravilnik ima svega šest članaka i Prilog ´Prosječne energetske vrijednosti goriva´. Na snagu stupa osmoga dana od objave, tj. 16. kolovoza ove godine. Tada prestaje važiti dosadašnji Pravilnik o utvrđivanju prosječnih energetskih vrijednosti goriva (NN 36/2011).


Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu

U Pravilniku se propisuju mjere za poticanje korištenja biogoriva, odnosno obnovljivih izvora u prijevozu i način njihova provođenja što obuhvaća:
način izrade integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana
način izrade programa županije i velikog grada
način izrade programa i plana obveznika stavljanja na tržište biogoriva, odnosno energije iz obnovljivih izvora u prijevozu
način vođenja registra obveznika stavljanja na tržište biogoriva, odnosno energije iz obnovljivih izvora u prijevozu
- način vođenja evidencija o stavljanju na tržište biogoriv, odnosno energije iz obnovljivih izvora u prijevozu
- način izrade izvješća obveznika stavljanja na tržište biogoriva, odnosno energije iz obnovljivih izvora u prijevozu
- način vođenja registra korisnika goriva u javnom prijevozu i javnog sektora,
- način vođenja evidencija korisnika goriva u javnom prijevozu i javnog sektora o broju i vrsti unajmljenih ili novokupljenih vozila koji koriste energiju za prijevoz iz obnovljivih izvora,
- način izrade izvješća korisnika goriva u javnom prijevozu i javnog sektora o korištenju energije iz obnovljivih izvora u prijevozu
- metodologiju za izračun nacionalnog cilja za biogoriva, odnosno energije iz obnovljivih izvora u prijevozu
- metodologiju za izračun obveze stavljanja na tržište biogoriva, odnosno energije iz obnovljivih izvora u prijevozu i njezinog ispunjenja
- dodatna pravila za izračun i utvrđivanje ispunjenja nacionalnog cilja i udjela obveznika.

Pravilnikom se u hrvatsko zakonodavstvo također preuzima Direktiva (EU) 2018/2001 o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora. Uz to, u njegovim ´Prijelaznim i završnim odredbama´određena je i obveza stavljanja biogoriva, odnosno energije iz obnovlljivih izvora na tržište u 2021. godini, što je, prema čl. 47., određeno Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom za Republiku Hrvatsku.

Pravilnik ima 51 članak i dva priloga: I. i II. koji sadrže propisane metodologije i obrasce. Na snagu stupa osam dana od donošenja, tj. isto tako 16. kolovoza, kada prestaje važiti dosadašnji Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu (NN 42/2010, 94/2018 i 119/2018).


Pravilnik o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva

Trećim novodonesenim pravilnikom propisuju se:
- način, uvjeti i rok primjene zahtjeva održivosti odnosno usklađenosti s kriterijima održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva
- metodologija za izračun smanjenja emisija stakleničkih plinova u odnosu na emisije koje nastaju korištenjem fosilnih goriva u prometu
- kriteriji održivosti za biogoriva
- verifikacija, odnosno postupak provjere usklađenosti i utvrđivanja usklađenosti s kriterijima održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva
- obveza dokazivanja kriterija održivosti na temelju masenih bilanci te njihova verifikacija
- metodologija izračuna izbjegnute emisije stakleničkih plinova radi korištenja biogoriva u prijevozu te informacije koje obveznik stavljanja biogoriva na tržište mora podastrijeti za potrebe verifikacije ispunjenja kriterija
- sadržaj i rokovi izvješćivanja.

Njime se također u hrvatsko zakonodavstvo preuzima ranije spomenuta europska direktiva, a njegov je cilj smanjiti emisiju stakleničkih plinova u životnom ciklusu goriva koja se koriste u prijevoz i negativni utjecaj proizvodnje sirovine i biogoriva na bioraznolikost, vodu, tlo i zrak.

Sastoji se od 20 članaka i šest priloga. Na snagu također stupa osmoga dana od objave, tj. 16. kolovoza, kada prestaje važiti dosadašnji Pravilnik o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva (NN 83/2013 i 118/2018).

TAGOVI