Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izradilo je Prijedlog Zakona o proglašavanju Parka prirode 'Dinara'. Tim bi se Zakonom zaštitio masiv Dinare (Dinaru, Troglav i Kamešnicu), izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine i tri krška polja (Hrvatačko, Paško i Vrličko) uz Cetinu u kategoriji parka prirode. Time bi se ujedno stvorile pretpostavke za osnivanje javne ustanove, donošenje prostornog plana područja posebnih obilježja i plana upravljanja novim parkom prirode, čime bi se pobliže uredila zaštita, unaprjeđenje i korištenje te način upravljanja tim zaštićenim dijelom prirode.

Zaštita područja masiva Dinare u kategoriji parka prirode od posebnog je interesa za Hrvatsku radi očuvanja izvornih prirodnih vrijednosti, bogate georaznolikosti, divljih vrsta i endema te cjelokupne raznolikosti prirodnih staništa kao što su vodena staništa rijeke Krke i Cetine s njihovim pritocima, močvarna staništa, stijene i točila, šumska i špiljska staništa te drugih prirodnih vrijednosti proizašlih iz višestoljetne tradicije ljudskog korištenja prostora, poluprirodnih staništa, autohtonih pasmina i sorata te bogatog kulturnog i povijesnog naslijeđa sačuvanog u brojnim arheološkim nalazima i kulturno-povijesnim lokalitetima, ističe MZOE.