Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) je objavio Javni poziv za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja ili radnih podloga za izradu akcijskih planova energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i/ili izvješća o njihovoj provedbi. 

Javni poziv namijenjen je jedinicama lokalne i područne samouprave. Iznos sufinanciranja kreće se do 40, 60 ili 80 posto prihvatljivih troškova. 

Prijavitelj može ostvariti najviše do 120 000 kuna po ovom pozivu. Ukupna vrijednost ovog poziva je četiri milijuna kuna, javlja FZOEU


Zaštita ozonskog sloja 

Pri tome je bitno napomenuti da županije, Zagreb i veliki gradovi imaju obvezu izraditi radne podloge za izradu Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja. 

Aktivnosti vezane za klimu se trebaju donositi na lokalnoj razini što je propisano Zakonom o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja. 

Svrha ovog Javnog poziva je potaknuti i dati podršku lokalnoj i regionalnoj samoupravi da prihvati klimatske ciljeve smanjenja emisije stakleničkih plinova i cilj prilagodbe klimatskim promjenama. Potrebno je potaknuti dionike na lokalnoj i regionalnoj razini da sagledaju utjecaj klimatskih promjena na njihovom području, da ocjene stupanj ranjivosti i rizika od klimatskih promjena za ključne sektore na njihovom području. 

Ta ocjena će poslužiti kao podloga za određivanje prioritetnih mjera za tu lokalnu i regionalnu samoupravu. Podloga tj. ocjena je bitan preduvjet za izradu kvalitetnih Programa ili SECAP-ova. 


Mjerljivi ciljevi 

Program i SECAP predstavljaju ključne dokumente lokalne i regionalne razine koji na temelju izvješća o stanju okoliša ocjene utjecaj ranjivosti i rizika na klimatske promjene kao i društveno-gospodarskih kretanja te utvrđuju prioritetne mjere ublažavanja klimatskih promjena poput energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora te mjere prilagodbe klimatskim promjenama. 

Dokumenti razrađuju dugoročne utjecaje klimatskih promjena na području lokalne (regionalne) zajednice te daju mjerljive ciljeve i rezultate vezane uz smanjenje potrošnje energije i emisija CO2 te omogućuju lokalnoj (regionalnoj) zajednici planiranje primjene utvrđenih mjera, odnosno pokretanje konkretnih projekata za realizaciju propisanih mjera te mogućnost prijave za financiranje provedbe kroz različite nacionalne i fondove EU-a čime će se pridonijeti navedenim ciljevima do 2030., odnosno 2050. godine. 


Zanemarena komponenta 

Svrha ovog Javnog poziva je također omogućiti izradu kvalitetnih Izvješća o provedbi Programa i SECAP-a jer je to često zanemarena komponenta sustava za strateško planiranje. 

Izvješća o provedbi ovih dokumenata temelje se na praćenju i ocjenjivanju provedbe mjera i trebaju ukazati na moguće probleme u provedbi kao i prijedloge za njihovo otklanjanje. 

Kvalitetno Izvješće treba pridonijeti dinamičnijem i sustavnijem usmjeravanju ulaganja u prilagodbu klimatskim promjenama te u niskougljični razvoj, izvijestio je, među ostalim, FZOEU.